Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oso­by nie­sły­szą­ce w społeczeństwie

Kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją­ca rok obo­wią­zy­wa­nia usta­wy o języ­ku migowym

Czy przy­czy­ni­ła się ona do popra­wy sytu­acji osób sła­bo i nie­sły­szą­cych? Jak powin­na prze­bie­gać edu­ka­cja tej gru­py nie­peł­no­spraw­nych, tak by mogli swo­bod­nie uczest­ni­czyć w życiu spo­łecz­no-zawo­do­wym? Jakie są zada­nia służb publicz­nych wobec oby­wa­te­li z nie­do­słu­chem? Mię­dzy inny­mi na te pyta­nia spró­bu­ją odpo­wie­dzieć uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji „Funk­cjo­no­wa­nie Osób Nie­sły­szą­cych w spo­łe­czeń­stwie — usta­wa o języ­ku migo­wym po roku obowiązywania”.

Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi kon­fe­ren­cji są: Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Ślą­skie­go oraz Pol­ski Zwią­zek Głu­chych Oddział w Katowicach.

Spo­tka­nie odbę­dzie się w śro­dę 8 maja 2013 r. w sali Mar­mu­ro­wej Gma­chu Sej­mu Ślą­skie­go w Kato­wi­cach. Począ­tek o godzi­nie 10.00. Wstęp wol­ny. Według danych Pol­skie­go Związ­ku Głu­chych w Pol­sce żyje 25 780 doro­słych osób nie­sły­szą­cych i 33 073 doro­słych osób sła­bo sły­szą­cych. Sza­cu­je się, że 900 tys. Pola­ków ma poważ­ny uszczer­bek słuchu.

Źró­dło: www.niepelnosprawni.slaskie.pl/