Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowy por­tal dla niepełnosprawnych

Woje­wódz­ki Urząd Pra­cy w Kato­wi­cach zapra­sza oso­by nie­peł­no­spraw­ne poszu­ku­ją­ce zatrud­nie­nia oraz pra­co­daw­ców do odwie­dze­nia nowe­go por­ta­lu infor­ma­cyj­ne­go www.sprawni-niepelnosprawni.pl, któ­ry powstał w ramach pro­jek­tu “W poszu­ki­wa­niu pra­cy — alter­na­tyw­ne for­my zatrud­nie­nia osób niepełnosprawnych”.

Ser­wis ma być miej­scem spo­tkań osób poszu­ku­ją­cych pra­cy i pra­co­daw­ców z woje­wódz­twa ślą­skie­go, dzię­ki cze­mu obie stro­ny będą mia­ły uła­twio­ny kon­takt i znacz­nie szyb­szą wymia­nę infor­ma­cji. Twór­cy ser­wi­su posta­wi­li sobie za cel przy­czy­nie­nie się do wzro­stu świa­do­mo­ści i wie­dzy na temat korzy­ści z zatrud­nia­nia osób nie­peł­no­spraw­nych u ślą­skich pra­co­daw­ców, zwięk­sze­nie dostę­pu do infor­ma­cji z zakre­su akty­wi­za­cji zawo­do­wej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, a przede wszyst­kim zin­te­gro­wa­nia tych dwóch śro­do­wisk. Redak­to­rzy ser­wi­su będą na bie­żą­co prze­ka­zy­wać naj­waż­niej­sze infor­ma­cje doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki osób nie­peł­no­spraw­nych, na przy­kład zmian legi­sla­cyj­nych, cie­ka­wych wyda­rzeń i imprez w regio­nie czy aktu­al­nych szkoleń.