Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści z Mało­pol­ski — Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrej Nadziei

Mało­pol­ski Ośro­dek Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej zapra­sza oso­by zain­te­re­so­wa­ne zało­że­niem spół­dziel­ni socjal­nych, przy­stą­pie­niem do ist­nie­ją­cych już spół­dziel­ni bądź zatrud­nie­niem w spół­dziel­ni do rekru­ta­cji w ramach pro­jek­tu dot. dota­cji i wspar­cia pomo­sto­we­go finan­so­wo – doradczego.

W ofer­cie pro­jek­tu zawie­ra się:
— 80 godzin­ne szko­le­nie nt. ” Zasad zakła­da­nia i pro­wa­dze­nia spół­dziel­ni socjal­nej”,
— doradz­two indy­wi­du­al­ne i gru­po­we w zakre­sie two­rze­nia biz­nes pla­nu,
— wizy­ta stu­dyj­na w spół­dziel­ni socjal­nej,
— dota­cja finan­so­wa spół­dziel­ni socjal­nej
— wspar­cie pomo­sto­we przez 6 mie­się­cy
— wspar­cie indy­wi­du­al­ne­go opie­ku­na
Rekru­ta­cja trwa do 1 paź­dzier­ni­ka 2013 r.

W Kra­ko­wie rusza kolej­na już VII edy­cja kon­kur­su „ Kra­ków bez barier”. Celem kon­kur­su jest pro­mo­wa­nie obiek­tów i prze­strze­ni dostęp­nych dla wszyst­kich a szcze­gól­nie dla osób mają­cych pro­blem z poru­sza­niem się: osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, osób star­szych, rodzi­ców z wóz­ka­mi. W kon­kur­sie obo­wią­zu­ją czte­ry kate­go­rie: obiek­ty uży­tecz­no­ści publicz­nej, obiek­ty miesz­kal­ne i obiek­ty zabyt­ko­we oraz ele­men­ty prze­strze­ni publicz­nej. Zgło­sze­nie obiek­tów i miejsc god­nych wyróż­nie­nia moż­na skła­dać do 31 paź­dzier­ni­ka br.

Fun­da­cja Sztu­ki Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Zespół Szkół Spe­cjal­nych w Sie­mia­no­wi­cach Ślą­skich zapra­sza na wysta­wę prac uczniów pt. „Co nam w duszy gra”. Wer­ni­saż odbę­dzie się 1 paź­dzier­ni­ka 2013 roku o godz. 12 w Holu Kamien­nym Urzę­du Mia­sta Krakowa.

Z życia akademickiego:

W Kra­ko­wie roz­po­czy­na się nowy pro­jekt edu­ka­cyj­ny dla stu­den­tów „Po co nam zmy­sły?”. Orga­ni­za­to­ra­mi przed­się­wzię­cia są: Kra­kow­ski oddział Pro­gra­mu PRO­JEK­TOR, wolon­ta­riat stu­denc­ki reali­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Roz­wo­ju Wolon­ta­ria­tu oraz Fun­da­cja Nowe Spoj­rze­nie. W ramach pro­jek­tu od paź­dzier­ni­ka do grud­nia br. zre­ali­zo­wa­ne zosta­ną warsz­ta­ty w 10 pod­kra­kow­skich szko­łach pod­sta­wo­wych popro­wa­dzo­ne przez dwu­oso­bo­we zespo­ły stu­den­tów, gdzie jed­nym ze stu­den­tów będzie oso­ba z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Zaję­cia orga­ni­zo­wa­ne dla dzie­ci w ramach pro­jek­tu skła­dać się będą z: aktyw­ne­go pozna­wa­nia świa­ta róż­ny­mi zmy­sła­mi, pozna­wa­nia i posza­no­wa­nia róż­no­rod­no­ści. Orga­ni­za­to­rzy pro­jek­tu zachę­ca­ją stu­den­tów jak i dok­to­ran­tów do zgła­sza­nia chę­ci uczest­nic­twa w pro­jek­cie „Po co nam zmy­sły?”.
Uczest­ni­ka­mi pro­jek­tu mogą zostać stu­den­ci, tak­że z nie­peł­no­spraw­no­ścią, bez wzglę­du na kie­ru­nek i rok stu­diów. Warun­kiem uczest­nic­twa w pro­jek­cie jest posia­da­nie sta­tu­su stu­den­ta lub dok­to­ran­ta oraz wiek poni­żej 27 roku życia (dla stu­den­tów). Stu­den­ci w pro­gra­mie uczest­ni­czyć będą na zasa­dach wolon­ta­ria­tu. Każ­dy uczest­nik zosta­nie odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ny i prze­szko­lo­ny do popro­wa­dze­nia zajęć. Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją tak­że zwrot kosz­tów podró­ży do szkół na wszyst­kie spo­tka­nia warsz­ta­to­we, a tak­że zaświad­cze­nie z udzia­łu w pro­jek­cie. Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są do 11 paź­dzier­ni­ka 2013 r. na adres mailo­wy poconamzmysly@gmail.com

Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski wraz z Biu­rem Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich zapra­sza­ją na deba­tę aka­de­mic­ką pt. „O rów­no­ści bez skraj­no­ści” poświę­co­ną pra­wom oby­wa­tel­skim, rów­ne­mu trak­to­wa­niu i odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej gdzie odbę­dzie się dys­ku­sja pane­lo­wa nt. Kon­wen­cji ONZ o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych. Deba­ta odbę­dzie się 10 paź­dzier­ni­ka 2013 r. w Audi­to­rium Maxi­mum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go przy ul. Krup­ni­czej 33 w Sali Wysta­wo­wej A i B.

Biu­ro ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej ogło­si­ło:
— kon­kurs „STA­Le prze­ła­mu­jąc barie­ry”, któ­ry skie­ro­wa­ny został do stu­den­tów AGH z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Zain­te­re­so­wa­ni mają szan­sę na uzy­ska­nie dodat­ko­we­go sty­pen­dium dla aktyw­nych na rok aka­de­mic­ki 2013/2014. Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do stu­den­tów, któ­rzy są aktyw­ni w życiu uczel­ni np: dzia­ła­ją­cy w sto­wa­rzy­sze­niach, orga­ni­za­cjach, uczest­ni­czą­cy w zawo­dach spor­to­wych, kon­kur­sach, wolon­ta­ria­cie. Do 27 wrze­śnia 2013 r. w Biu­rze ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych moż­na było skła­dać for­mu­la­rze zgło­sze­nio­we do kon­kur­su wraz z pre­zen­ta­cją swych działań.

A tak­że:
— infor­ma­cję nt. pro­jek­tu – AKTYW­NY SAMO­RZĄD. Głów­nym celem pro­jek­tu jest umoż­li­wie­nie oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścią cał­ko­wi­te­go wyeli­mi­no­wa­nia bądź zmniej­sze­nia barier ogra­ni­cza­ją­cych ich uczest­nic­two w życiu spo­łecz­nym i zawo­do­wym. W ramach pro­gra­mu stu­den­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią mogą sko­rzy­stać z modu­łu I w ramach, któ­re­go ofe­ro­wa­na pomoc kon­cen­tru­je się na:
— likwi­da­cji barier trans­por­to­wych – dofi­nan­so­wa­nia do zakup i mon­taż oprzy­rzą­do­wa­nia do posia­da­ne­go samo­cho­du, czy do uzy­ska­nia pra­wa jaz­dy
— likwi­da­cji barier w dostę­pie do uczest­nic­twa w spo­łe­czeń­stwie infor­ma­cyj­nym – dofi­nan­so­wa­nie do sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go, jego ele­men­tów, opro­gra­mo­wa­nia, szko­leń,
— likwi­da­cji barier w poru­sza­niu się – dofi­nan­so­wa­nie do zaku­pu wóz­ka inwa­lidz­kie­go, utrzy­ma­nie go w spraw­no­ści tech­nicz­nej, dofi­na­so­wa­nie do zaku­pu pro­te­zy koń­czy­ny i utrzy­ma­nie jej w spraw­no­ści tech­nicz­nej itp.
W ramach modu­łu II stu­den­ci mogą sta­rać się o dofi­nan­so­wa­nie lub refun­da­cję kosz­tów uzy­ska­nia wykształ­ce­nia na pozio­mie wyż­szym oraz otrzy­mać pomoc w każ­dym pół­ro­czu w nastę­pu­ją­cym zakre­sie:
— opła­ty za naukę w wyso­ko­ści 3000 zł (dofi­nan­so­wa­nie lub refun­da­cja może być zwięk­szo­na o 30% w przy­pad­ku dwóch sym­bo­li na orze­cze­niu lub o 40% w przy­pad­ku trzech sym­bo­li na orze­cze­niu)
— dodat­ku na pokry­cie kosz­tów wykształ­ce­nia (dla oso­by ze znacz­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści 800 zł, dla oso­by z umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści 500 zł)

Dodat­ko­wo w/w doda­tek może być zwiększony:

w przy­pad­ku osią­ga­nia dobrych wyni­ków w nauce:
— do 25 % dla śred­niej ocen w prze­dzia­le: 3,50 — 3,75,
— do 30 % dla śred­niej ocen w prze­dzia­le: 3,76 — 4,00,
— do 35 % dla śred­niej ocen w prze­dzia­le: 4,01 — 4,50,
— do 40% dla śred­niej ocen powy­żej 4,50,
a tak­że w przy­pad­ku oso­by: —
— nie­wi­do­mej do 20%,

- głu­chej do 25%,
— głu­cho­nie­wi­do­mej do 30%,
— któ­rej miej­scem zamiesz­ka­nia jest obszar wiej­ski do 10%.

Biu­ro ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych Zrze­sze­nie Stu­den­tów Nie­peł­no­spraw­nych Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej im Tade­usza Kościusz­ki na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej zamie­ści­ło ulot­kę infor­ma­cyj­ną w zakre­sie ulg i upraw­nień dla nie­peł­no­spraw­nych stu­den­tów (w szcze­gól­no­ści dla stu­den­tów roz­po­czy­na­ją­cych stu­dia).
Bez­po­śred­nie lin­ki do pobra­nia ulot­ki infor­ma­cyj­nej: www.zsn.pk.edu.pl

Na stro­nie inter­ne­to­wej Kra­kow­skie­go Seme­stral­ni­ku Stu­den­tów Nie­peł­no­spraw­nych poja­wił się nowy, dzie­wią­ty numer KSSN do pobra­nia w wer­sji elek­tro­nicz­nej. W Biu­rach ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz w Zrze­sze­niach uczel­ni wcho­dzą­cych w skład redak­cji moż­na otrzy­mać numer KSSN w for­mie papie­ro­wej. Moż­li­wy jest tak­że wydruk brajlowski.

Dia­na Popik — Roczkalska