Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NI NIE TYL­KO NA PARAOLIMPIADZIE

W tego­rocz­nej para­olim­pia­dzie uczest­ni­czy­ła rekor­do­wa licz­ba 4200 spor­tow­ców z ponad 160 kra­jów świa­ta. Zawo­dy w Lon­dy­nie wzbu­dzi­ły wyjąt­ko­wo duże zain­te­re­so­wa­nie kibi­ców, sprze­da­no oko­ło 2,7 milio­nów bile­tów. Ich zma­ga­nia były trans­mi­to­wa­ne przez tele­wi­zje ponad stu kra­jów. Pol­scy spor­tow­cy zdo­by­li na Igrzy­skach aż 36 meda­li, któ­re dają nam dzie­wią­te miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji meda­lo­wej tur­nie­ju. Zakoń­cze­nie Para­olim­pia­dy, pod­czas któ­rej świat dostrzegł wspa­nia­łość osią­gnięć nie­peł­no­spraw­nych jest dobrą oka­zją do zauwa­że­nia, że nie­peł­no­spraw­ność ist­nie­je rów­nież poza sta­dio­na­mi i obiek­ta­mi para­olim­pij­ski­mi. Oko­ło 80 milio­nów oby­wa­te­li EU jest nie­peł­no­spraw­nych, z cze­go w Pol­sce — ok. 5,5 mln. Zapew­nie­nie oso­bom nie­peł­no­spraw­nym peł­ne­go dostę­pu do prze­strze­ni miej­skiej, komu­ni­ka­cji i usług publicz­nych oraz tech­no­lo­gii sta­no­wi obec­nie praw­dzi­we wyzwa­nie. Komi­sja Euro­pej­ska pod­kre­śla jed­nak, że budo­wa­nie Euro­py bez barier nie­sie ze sobą dłu­go­trwa­łe korzy­ści gospo­dar­cze i spo­łecz­ne dla miast. Drzwi naszych miast muszą być otwar­te dla wszyst­kich — powie­dzia­ła komi­sarz Unii Euro­pej­skiej ds. spra­wie­dli­wo­ści, Vivian­ne Reding. Komi­sja Euro­pej­ska co roku orga­ni­zu­je kon­kurs Access City Award i wyróż­nia euro­pej­skie mia­sta, któ­re sta­ra­ją się zapew­nić przy­ja­zne śro­do­wi­sko dla wszyst­kich miesz­kań­ców, a zwłasz­cza osób nie­peł­no­spraw­nych. Świat dostrzegł wspa­nia­łość osią­gnięć nie­peł­no­spraw­nych spor­tow­ców. Ini­cja­ty­wom takie jak kon­kurs Access City Award, mają na celu umoż­li­wie­nie oso­bom nie­peł­no­spraw­nym aktyw­ne­go uczest­ni­cze­nia i odno­sze­nia suk­ce­sów tak­że w innych dzie­dzi­nach życia. Zda­niem wice­ko­mi­sarz Reding Ta nagro­da jest wyra­zem uzna­nia dla miast, któ­re poka­zu­ją, jak moż­na tę dostęp­ność zwięk­szyć. Dzię­ki wymia­nie doświad­czeń suk­ces jed­ne­go mia­sta może stać się inspi­ra­cją dla innych ośrod­ków miej­skich w Euro­pie. W zeszłym roku Euro­pej­skie jury kon­kur­su głów­ną nagro­dę przy­zna­ło austriac­kie­mu Sal­zbur­go­wi, a wśród wyróż­nio­nych miast zna­lazł się Kra­ków. W tego­rocz­nej trze­ciej edy­cji kon­kur­su rów­nież bio­rą udział pol­skie mia­sta. Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne pod­czas cere­mo­nii roz­da­nia nagród w Bruk­se­li. Uro­czy­stość zbie­gnie się w cza­sie z kon­fe­ren­cją z oka­zji Euro­pej­skie­go Dnia Osób Nie­peł­no­spraw­nych w dniach 3–4 grud­nia 2012 r.