Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Miesz­kam na Ślą­sku i jestem aktywny”

„Miesz­kam na Ślą­sku i jestem aktyw­ny” — czy­li wpro­wa­dze­nie w Ślą­ską Aka­de­mię Mło­dych Lide­rów orga­ni­zo­wa­ną przez Fun­da­cję Lep­szy Świat dla Nie­peł­no­spraw­nych we współ­pra­cy z Koali­cją na Rzecz Roz­wo­ju i Klu­bem Jagiellońskim. 

      Od 26 maja do 2 czerw­ca już po raz szó­sty miał miej­sce Euro­pej­ski Tydzień Mło­dzie­ży, czy­li przed­się­wzię­cie pod­czas któ­re­go tysią­ce mło­dych ludzi z całej Euro­py mają moż­li­wość wyra­że­nia swo­ich poglą­dów na rze­czy­wi­stość któ­ra ich ota­cza. W ramach tego wyda­rze­nia we wszyst­kich kra­jach Unii Euro­pej­skiej orga­ni­zo­wa­ne są warsz­ta­ty, semi­na­ria i deba­ty kon­cen­tru­ją­ce się na zagad­nie­niach szcze­gól­nie istot­nych dla mło­dych ludzi.

      W cza­sie tego euro­pej­skie­go świę­ta, chcie­li­śmy aby sły­sza­ny był rów­nież głos ślą­skiej mło­dzie­ży, dla­te­go stwo­rzy­li­śmy Ślą­ską Aka­de­mię Mło­dych Lide­rów do udzia­łu w któ­rej zapro­si­li­śmy wszyst­kich mło­dych ludzi z całe­go Woje­wódz­twa Ślą­skie­go. Pod­czas tego pro­jek­tu naj­pierw w Bren­nej a następ­nie w Kato­wi­cach, zgro­ma­dzi­my 50 mło­dych lide­rów.
      Wszy­scy razem zasta­no­wi­li­śmy się nad por­tre­tem wła­snym nasze­go poko­le­nia pod kątem aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej i spo­łecz­nej, poczu­cia wła­snej toż­sa­mo­ści oraz tego jakie są moż­li­wo­ści roz­wo­ju mło­dych ludzi w regio­nie. Na wszyst­kie te zagad­nie­nia patrzy­li­śmy per­spek­ty­wicz­nie, czy­li nie sku­pia­li­śmy się jedy­nie na tym jak wyglą­da stan tych aspek­tów obec­nie ale jak będzie zmie­niał się w cią­gu naj­bliż­szych 10 lat. Zasta­no­wi­li­śmy się jed­no­cze­śnie co zro­bić, by był jak naj­lep­szy. Tema­ty­kę uzu­peł­nia­ło rów­nież pyta­nie o toż­sa­mość mło­dych miesz­kań­ców woje­wódz­twa oraz miej­sce nasze­go regio­nu w Euro­pie i świe­cie, któ­re­mu szcze­gól­nie poświę­co­na była Wiel­ka Ślą­ska Deba­ta „Mło­dy Śląsk 2013–2023”, zor­ga­ni­zo­wa­na w Sali Sej­mu Ślą­skie­go, nad któ­rą tak jak i nad całym pro­jek­tem patro­nat hono­ro­wy obję­li Woje­wo­da Ślą­ski i Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Ślą­skie­go.
      Czę­sto sły­szy się, że mło­dzi ludzie są obo­jęt­ni na rze­czy­wi­stość któ­ra ich ota­cza, a szcze­gól­nie na poli­ty­kę, któ­ra postrze­ga­na jest w bar­dzo czar­nych bar­wach. Poprzez nasze pro­jek­ty chce­my przy­wró­cić spo­sób myśle­nia o poli­ty­ce i aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej jako rozum­nej tro­sce o dobro wspól­ne, prze­ja­wia­ją­cej się cho­ciaż­by w roz­trop­nym udzia­le w wybo­rach. Aby życie publicz­ne było uczci­we potrze­ba w nim uczci­wych ludzi, któ­rzy kie­ru­ją się war­to­ścia­mi i repu­bli­kań­skim spo­so­bem myśle­nia o swo­jej ojczyź­nie Pol­sce, czy­li trak­to­wa­nia jej jako dobra wspól­ne­go. Dla­te­go oprócz dys­ku­sji, poprzez warsz­ta­ty chce­my naby­wać prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści, któ­re następ­nie będzie­my mogli wyko­rzy­stać w naszych lokal­nych środowiskach.