Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jed­nym z nur­tu­ją­cych pro­ble­mów z zakre­su nie­peł­no­spraw­no­ści jest rażą­ce poczu­cie nie­spra­wie­dli­wo­ści i nie­rów­ne­go trak­to­wa­nia rodzi­ców dzie­ci spra­wu­ją­cych opie­kę nad dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym. Zgod­nie z art.17 usta­wy oświad­cze­niach rodzin­nych z dni

Infor­mu­je­my, że w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze przy ul Os. Robot­ni­cze 47a roz­po­czę­li dyżu­ry orga­ni­za­to­rzy kolej­nej edy­cji WOŚP ze Sto­wa­rzy­sze­nia All-ter­na­ty­wa. Wszy­scy chęt­ni mogą zapi­sy­wać się na listę wolon­ta­riu­szy od ponie­dział­ku do piąt­ku od godzi­ny 14:00 do 16:30. Ze sobą trze­ba przy­nieść zdję­cie for­ma­tu legi­ty­ma­cyj­ne­go, a w przy­pad­ku osób nie­peł­no­let­nich pisem­ną zgo­dę rodzi­ców. Akcję koor­dy­nu­je Jakub Thau­er, a sze­fem szta­bu jest Paweł Bigus ze Sto­wa­rzy­sze­nia All-ternatywa.