Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Inau­gu­ra­cja Lodo­ła­ma­czy 2013 na Ślasku

W Urzę­dzie Mia­sta Cho­rzo­wa odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa Pol­skiej Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Zain­au­gu­ro­wa­ła ona Kam­pa­nię Lodo­ła­ma­cze 2013 na Śląsku.

W kon­fe­ren­cji udział wzię­li Marek Plu­ra Poseł na Sejm RP, Mar­cin Micha­lik Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Cho­rzo­wa oraz Tomasz Jaku­biec Prze­wod­ni­czą­cy Rady Woje­wódz­kiej POPON i Anna Sku­pień Rzecz­nik POPON, a tak­że Kapi­tu­ła Kon­kur­su, Lau­re­aci, mię­dzy inny­mi Krzysz­tof Wostal z fir­my Alfa Prim oraz pra­co­daw­cy, przed­sta­wi­cie­li insty­tu­cji ślą­skich i zapro­sze­ni goście.

Pod­czas kon­fe­ren­cji nie tyl­ko odpo­wie­dzia­no na pyta­nie jakie jest cel kam­pa­nii Lodo­ła­ma­cze, kto może wziąć udział w Kon­kur­sie, ale rów­nież mówio­no o tym, czy oso­by nie­peł­no­spraw­ne maja szan­sę na ryn­ku pra­cy, czy war­to zatrud­niać oso­by nie­peł­no­spraw­ne oraz o pro­ble­mach pra­co­daw­ców zatrud­nia­ją­cych oso­by niepełnosprawne.

Etap Ślą­ski odby­wa się pod patro­na­tem Woje­wo­dy Ślą­skie­go Zyg­mun­ta Łukasz­czy­ka, Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Ślą­skie­go Miro­sła­wa Seku­ły, Pre­zy­den­ta Mia­sta Kato­wi­ce Pio­tra Uszo­ka oraz Pre­zy­den­ta Mia­sta Cho­rzów Andrze­ja Kota­li. Patro­nat medial­ny na Ślą­sku nad Kon­kur­sem obję­ły: TVP Kato­wi­ce, TV Sile­sia, Pol­skie Radio Kato­wi­ce, Dzien­nik Zachod­ni, Nasze Spra­wy, Euro­per­spek­ty­wy, Chorzowianin.

W kon­fe­ren­cji uczest­ni­czy­ły licz­ne media.