Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DRU­GIE URO­DZI­NY STO­WA­RZY­SZE­NIA JELE­NIO­GÓR­SKIEJ MŁODZIEŻY

Czę­sto zda­rza nam się narze­kać na mło­dych ludzi, na ich leni­stwo, nie­od­po­wie­dzial­ność, brak zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go. Coraz czę­ściej sły­szy­my tak­że w mediach, że mło­dzież gre­mial­nie opusz­cza gra­ni­ce nasze­go kra­je, celem poszu­ki­wa­nia inne­go, lep­sze­go życia w Niem­czech, Anglii, Irlan­dii, … Jak się oka­zu­je są jed­nak mło­dzi ludzie, któ­rzy sta­no­wią alter­na­ty­wę dla takich zacho­wań i robią to nie od dziś, a już od dwóch lat.

      Wła­śnie dwa lata temu powsta­ła all-ter­na­ty­wa czy­li Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­skiej Mło­dzie­ży. Orga­ni­za­cja ta sku­pia oko­ło 50 mło­dych osób z tere­nu Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej: uczniów gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­nych i stu­den­tów, któ­rzy wraz z zapro­szo­ny­mi gość­mi 11 paź­dzier­ni­ka br. w Klu­bie KWA­DRAT w Jele­niej Górze świę­to­wa­li swo­je dru­gie urodziny.

      Świę­to to odby­ło się w for­mie uro­czy­stej gali, pod­czas któ­rej m. in. roz­strzy­gnię­to ple­bi­scy­ty na naj­lep­sze Mło­dzie­żo­we Wyda­rze­nie, Mło­dzie­żo­wy Pro­jekt oraz Mło­dzie­żo­wy Ośro­dek Kul­tu­ry w sto­li­cy Kar­ko­no­szy w latach 2012/13. Ple­bi­scyt prze­pro­wa­dzo­no na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym face­bo­ok, a jego zasięg prze­kro­czył 15 tys. osób.

      W poszcze­gól­nych kate­go­riach wygra­li odpo­wied­nio: Mia­sto Jele­nia Góra wraz z Radą Uzdro­wi­ska Cie­pli­ce za otwar­cie ska­te­par­ku, Fun­da­cja Dol­no­ślą­ska za pro­jekt Stre­et Wars oraz Miej­ski Dom Kul­tu­ry Muflon w Jele­niej Górze — Sobieszów.

      Pod­czas gali człon­ko­wie all-ter­na­ty­wy wie­lo­krot­nie zada­li kłam twier­dze­niu o bra­ku aktyw­no­ści wśród mło­dzie­ży. Duże wra­że­nie na zebra­nych gościach zro­bi­ła pre­zen­ta­cja dzia­łań sto­wa­rzy­sze­nia. W cią­gu ostat­nich dwóch lat człon­ko­wie tej orga­ni­za­cji prze­pro­wa­dzi­li Fina­ły Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy, bra­li udział w pro­jek­cie SZLA­CHET­NA PACZ­KA, orga­ni­zo­wa­li zbiór­ki krwi. Szcze­gól­nie waż­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści jest dla nich aktyw­ność oby­wa­tel­ska obja­wia­ją­ca się prze­pro­wa­dze­niem debat z pre­zy­den­tem mia­sta i inny­mi przed­sta­wi­cie­la­mi samo­rzą­du lokal­ne­go, akcja­mi hap­pe­nin­go­wy­mi z oka­zji waż­nych świąt pań­stwo­wych czy współ­pra­cą z Fun­da­cją im. Ste­fa­na Bato­re­go w ramach akcji „.Masz Głos – Masz Wybór”.

      Sto­wa­rzy­sze­nie Jele­nio­gór­skiej Mło­dzie­ży zapre­zen­to­wa­ło swo­ją aktyw­ność rów­nież w wymia­rze ogól­no­kra­jo­wym i euro­pej­skim. W trak­cie gali przed­sta­wio­no reali­zo­wa­ne przez nich pro­jek­ty bądź przed­się­wzię­cia, w któ­rych bra­li udział, a mia­ły one miej­sce mię­dzy inny­mi w Tur­cji, Gru­zji, Hisz­pa­nii, na Litwie czy na Ukra­inie. Z tych kra­jów popły­nę­ły tak­że życze­nia uro­dzi­no­we nagra­ne w ojczy­stych języ­kach przez przy­ja­ciół jele­nio­gór­skiej organizacji.

      Pod­kreśl­my tak­że, że człon­ko­wie all-ter­na­ty­wy posta­no­wi­li odzna­czyć god­no­ścią człon­ków hono­ro­wych oso­by, któ­re ich zda­niem szcze­gól­nie przy­słu­ży­ły się roz­wo­jo­wi ich sto­wa­rzy­sze­nia. W tym gonie zna­lazł się m. in. pre­zes KSON – Sta­ni­sław Schu­bert. Wyróż­nie­nie to two­rzy prze­strzeń do współ­pra­cy mię­dzy­po­ko­le­nio­wej, dzię­ki któ­rej wyko­rzy­stać będzie moż­na mło­dzień­cy entu­zjazm i doświad­cze­nie osób z tro­chę star­szym nume­rem PESEL.

Na koniec all-ter­na­ty­wie skła­da­my życze­nia nie­koń­czą­cych się pomy­słów i pasji do działania.

 

Tekst: Paweł Glu­za
Foto : Kac­per Dąbkowski.