Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dostęp­ne stro­ny internetowe

Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w part­ner­stwie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Przy­ja­ciół Inte­gra­cji reali­zu­je dru­gą edy­cję pro­jek­tu „Wspar­cie osób nie­peł­no­spraw­nych w swo­bod­nym dostę­pie do infor­ma­cji i usług zamiesz­czo­nych w Inter­ne­cie II”.

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do insty­tu­cji publicz­nych, mię­dzy inny­mi powia­to­wych urzę­dów pra­cy. Celem przed­się­wzię­cia jest wspar­cie insty­tu­cji publicz­nych we wdro­że­niu zasad dostęp­no­ści ser­wi­sów inter­ne­to­wych dla osób z róż­ny­mi rodza­ja­mi nie­peł­no­spraw­no­ści, zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cym pra­wem. Od maja 2012 r. obo­wią­zu­je w Pol­sce roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 12 kwiet­nia 2012 r. w spra­wie Kra­jo­wych Ram Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści, mini­mal­nych wyma­gań dla reje­strów publicz­nych i wymia­ny infor­ma­cji w posta­ci elek­tro­nicz­nej oraz mini­mal­nych wyma­gań dla sys­te­mów teleinformatycznych.

      Roz­po­rzą­dze­nie to nakła­da na insty­tu­cje publicz­ne obo­wią­zek dosto­so­wa­nia swo­ich ser­wi­sów inter­ne­to­wych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

      Reko­men­da­cji pro­jek­to­wi udzie­lił Mini­ster Jacek Męci­na kie­ru­jąc ją do wska­za­nych przez Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej powia­to­wych urzę­dów pra­cy (plik z listą wska­za­nych powia­to­wych urzę­dów pra­cy poni­żej informacji).

      PFRON i „Inte­gra­cja” zachę­ca­ją rów­nież do zgła­sza­nia się do udzia­łu w pro­jek­cie powia­to­we urzę­dy pra­cy spo­za załą­czo­nej listy!

      Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie w ser­wi­sie inter­ne­to­wym www.dostepnestrony.pl

Źró­dło: www.niepelnosprawni.gov.pl