Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sygna­li­za­tor nad śmietnikiem

Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej
Wydział Reha­bi­li­ta­cji
w Jele­niej Górze.

Nawią­zu­jąc do roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej w dniu 16 maja br. z Waszym pra­cow­ni­kiem panią Syl­wią Myślic­ką wyja­śniam moty­wy moje­go dzia­ła­nia. Stan dotych­cza­so­wy jest taki, że jako nie­wi­do­my mam duże kło­po­ty z wyrzu­ca­niem śmie­ci. Trud­no jest mi tra­fić na śmiet­nik zwłasz­cza w przy złej pogo­dzie. Dobrze jest, gdy ktoś z sąsia­dów otwo­rzy okno i mną pokie­ru­je. Roz­wią­zać ten pro­blem moż­na w bar­dzo pro­sty spo­sób. Ist­nie­ją elek­tro­nicz­ne sygna­li­za­to­ry dźwię­ko­we ste­ro­wa­ne bez­prze­wo­do­wo zwa­ne dzwon­ka­mi bez­prze­wo­do­wy­mi. Dzwo­nek taki nale­ży zamon­to­wać na ścia­nie nad śmiet­ni­kiem. Ja , gdy będę wyrzu­cał śmie­ci przy­ci­snę przy­cisk, któ­ry będę miał przy sobie. Sygnał dzwon­ka nad śmiet­ni­kiem dopro­wa­dzi mnie tam bez­błęd­nie. po wyrzu­ce­niu śmie­ci przy­ci­skiem wyłą­czę sygnał. Koszt insta­la­cji urzą­dze­nia nie powi­nien prze­kro­czyć 300zł. Wnio­sku­ję o sfi­nan­so­wa­nie insta­la­cji urzą­dze­nia w stu pro­cen­tach w ramach likwi­da­cji barier technicznych.

Sta­ni­sław Stryjewski