Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Owo­co­we śniadanie

Czę­sto rezy­gnu­jesz z poran­ne­go posił­ku, bo nie masz cza­su? Nic dziw­ne­go, że bra­ku­je ci ener­gii! Nasze pro­ste pomy­sły prze­ko­na­ją cię, że na jego przy­go­to­wa­nie wystar­czy kil­ka chwil!

Kanap­ka na słodko

1. Nisko­sło­dzo­nym dże­mem z ulu­bio­nych owo­ców możesz posma­ro­wać prze­kro­jo­ną buł­kę lub roga­lik, krom­kę chał­ki albo cie­pły tost. Smak kanap­ki wzbo­ga­cisz, posy­pu­jąc ją np. pest­ka­mi sło­necz­ni­ka albo płat­ka­mi mig­da­ło­wy­mi.
2. 2 krom­ki chał­ki prze­łóż dże­mem. Kanap­kę zanurz w jaj­ku roz­mą­co­nym z 1/2 szkl. mle­ka. Na patel­ni roz­grzej tro­chę masła. Usmaż na nim kanap­kę na rumia­no z obu stron.

Chru­pią­ce muesli

Przy­go­tuj na zapas muesli z owo­ca­mi, wsyp do sło­ika. Rano wystar­czy zalać tro­chę mie­szan­ki mle­kiem lub jogur­tem i śnia­da­nie goto­we! Do muesli wyko­rzy­staj np. po 10 dag suszo­nych owo­ców: żura­wi­ny, bana­na i pokro­jo­nych w kostecz­kę more­li. Wymie­szaj je z 40 dag płat­ków owsia­nych i 5 dag otrąb. 50 dag muesli zalej 1 szkl. moc­no pod­grza­ne­go mle­ka skon­den­so­wa­ne­go. Masę roz­sma­ruj na bla­sze pokry­tej per­ga­mi­nem. Piecz ok. 60 min w 130 st. Ostudź, pokrój na bato­ni­ki. Będą ide­al­ne na dru­gie śniadanie!

Sycą­cy koktajl

Zmik­so­wa­ne świe­że lub mro­żo­ne owo­ce to praw­dzi­wy wita­mi­no­wy zastrzyk na dzień dobry! Kok­tajl nie będzie zbyt gęsty, gdy dodasz do owo­ców jogurt natu­ral­ny lub kefir (1/2 szkl. na 1 por­cję). Upraż na suchej patel­ni zia­ren­ka seza­mu lub posie­ka­ne orze­chy lasko­we. Dodaj po łyżecz­ce do szklan­ki koktajlu.