Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­peł­no­spraw­nym nie moż­na wydłu­żać pracy

Sejm musi popra­wić prze­pi­sy okre­śla­ją­ce, ile godzin mogą pra­co­wać oso­by nie­peł­no­spraw­ne z naj­cięż­szy­mi i umiar­ko­wa­ny­mi dys­funk­cja­mi. Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny dał na to posłom rok. Sędzio­wie kon­sty­tu­cyj­ni orze­kli, że prze­pi­sy regu­lu­ją­ce czas pra­cy nie­peł­no­spraw­nych w zakre­sie, w jakim uza­leż­nia­ją zasto­so­wa­nie jego skró­co­nej nor­my w sto­sun­ku do osób ze znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym uszczerb­kiem na zdro­wiu od uzy­ska­nia zaświad­cze­nia lekar­skie­go, są nie­zgod­ne z art. 2 i 69 konstytucji.

Wię­cej na:
www.serwisy.gazetaprawna.pl

źró­dło: http://praca.gazetaprawna.pl/