Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kiwi poma­ga po sytym obiedzie

Spe­cja­li­ści zachę­ca­ją, aby po zbyt sytym obie­dzie się­gnąć po kiwi. Zda­niem eks­per­tów ten egzo­tycz­ny owoc posia­da enzym, któ­ry uła­twia tra­wie­nie i zmniej­sza uczu­cie prze­je­dze­nia. Spo­ży­cie kiwi po posił­ku boga­tym w biał­ko jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób z zabu­rze­nia­mi tra­wie­nia. Co wię­cej owoc ten jest boga­ty w wita­mi­nę C, A, wita­mi­ny z gru­py B, a tak­że potas, magnez, żela­zo, wapń.

Bada­cze wska­zu­ją, że już jeden owoc kiwi może pomoc oso­bom, któ­re uskar­ża­ją się na sła­be tra­wie­nie i dys­kom­fort po posił­ku, szcze­gól­nie boga­tym w mię­so czy prze­two­ry mleczne.

Obser­wo­wa­na popra­wa tra­wie­nia bia­łek w żołąd­ku po jedze­niu kiwi może zwięk­szyć tem­po, w jakim biał­ko jest wchła­nia­ne, co wpły­wa na ogól­ne wyko­rzy­sta­nie bia­łek w orga­ni­zmie czło­wie­ka. Naukow­cy prze­strze­ga­ją przed spo­ży­ciem kiwi oso­by, któ­re mogą być uczu­lo­ne na te owo­ce. Powód? Te same enzy­my, któ­re poma­ga­ją roz­kła­dać biał­ka mogą rów­nież powo­do­wać poja­wie­nie się alergii.