Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

IDE­AL­NA DIE­TA DLA 20,30,40 LATKÓW

Nie masz zaufa­nia do róż­ne­go typu diet? Nie martw się. Przed­sta­wio­na poni­żej die­ta pozwo­li ci schud­nąć 4 kg w prze­cią­gu 13 dni. W tym cza­sie two­je cia­ło sta­nie się jędr­ne, a ty będziesz funk­cjo­no­wać na wyso­kich obro­tach, nie­za­leż­nie od tego, czy masz 18, czy też 40 lat.

Przez pierw­sze 10 dni die­ta zakła­da zja­da­nie tyl­ko spe­cy­ficz­nych skład­ni­ków, któ­re zawie­ra­ją wyso­kiej jako­ści biał­ko i wita­mi­ny. Codzien­nie będziesz spo­rzą­dzać jed­ną potra­wę, któ­rą podzie­lisz na trzy-czte­ry por­cje, któ­re zjesz w trak­cie dnia. To spo­wo­du­je, że twój orga­nizm przy­spie­szy prze­mia­nę mate­rii, a co za tym idzie pro­ces chud­nię­cia. Przez 3 ostat­nie dni będziesz jeść tyl­ko dania przy­go­to­wa­ne z uwzględ­nie­niem aktu­al­nych potrzeb twe­go orga­ni­zmu w zależ­no­ści od tego ile masz lat.

Die­ta dla osób w wie­ku 20 lat

Przed roz­po­czę­ciem: aby schud­nąć sto­so­wa­łaś gło­dów­kę; kilo­gra­my szyb­ko uby­wa­ły jed­nak i rów­nie szyb­ko wra­ca­ły (tzw. efekt jo-jo).

To powinnaś(powinieneś) zro­bić: przez 10 dni jesz sałat­kę z kur­cza­ka i pijesz sok poma­rań­czo­wy oraz wodę mine­ral­ną (die­ta 600 kcal dzien­nie), przez kolej­ne trzy dni spo­ży­wa­my pro­duk­ty, któ­re przy­czy­nią się do utrzy­ma­nia wagi i utrzy­ma­ją meta­bo­lizm na wyso­kim poziomie.

Two­ja die­ta cud: w cią­gu pierw­szych 10 dni dostar­czy ci dużą ilość biał­ka, któ­re przy­czy­ni się do pod­krę­ce­nia prze­mia­ny mate­rii, wzmoc­ni mię­śnie, ścię­gna i wią­za­dła. Duża por­cja wita­mi­ny C spra­wi, że biał­ko będzie lepiej wyko­rzy­sta­ne i przy­swo­jo­ne. Dodat­ko­wym ele­men­tem, któ­ry pozy­tyw­nie wpły­nie na twa uro­dę będzie duża daw­ka kola­ge­nu. Dzię­ki nie­mu wzmoc­nią się two­je wło­sy, skó­ra i paznok­cie. Pod­czas 3 ostat­nich dni musisz przy­swo­ić dużą daw­kę (2 mg) wita­mi­ny B6 ( jest to 200% dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia). To spo­wo­du­je utrzy­ma­nie się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie twej prze­mia­ny mate­rii, co uchro­ni cię przed efek­tem jo-jo.

Die­ta dla osób w wie­ku 30 lat

Przed roz­po­czę­ciem: odchu­dza­łaś się, pijąc dużą ilość kawy i sku­biąc róż­ne potra­wy. To oczy­wi­ście przy­czy­ni­ło się pogor­sze­nia sta­nu twe­go zdro­wia. Twa skó­ra sta­ła się zie­mi­sta i poja­wi­ły się na niej zmarszcz­ki. Po krót­kim okre­sie cza­su znów przy­bie­ra­łaś na wadze i cały pro­ces roz­po­czy­nał się na nowo.

To powin­naś zro­bić: przez 10 dni jesz goto­wa­ną kaszę z ser­wat­ką i warzy­wa­mi, a przez kolej­ne trzy pro­duk­ty boga­te w białko.

Two­ja die­ta cud w cią­gu 10 pierw­szych dni pod­krę­ci twą prze­mia­nę mate­rii o 30%. To za spra­wą bia­łek ser­wat­ko­wych, gdyż do ich stra­wie­nia orga­nizm potrze­bu­je dużej ilo­ści ener­gii. Nasz orga­nizm pod­czas tra­wie­nia bia­łek ser­wat­ko­wych wyko­rzy­sta zapa­sy tłusz­czu. Ser­wat­ka wpły­nie rów­nież pozy­tyw­nie na two­ją skó­rę, sta­nie się ona jędr­na i gład­ka. Dodat­ko­wo wzmoc­ni tak­że wło­sy, paznok­cie i zni­we­lu­je cel­lu­lit z ud i poślad­ków. Zawar­ty w kaszy i warzy­wach błon­nik zmniej­szy wchła­nia­nie tłusz­czy i popra­wi pra­cę jelit, a to przy­spie­szy reduk­cje zbęd­nych kilo­gra­mów. Pod­czas trzech ostat­nich dni nasze menu wzbo­ga­ca­my o biał­ko, któ­re jest w mle­ku, jajach, chu­dych wędlinach.

Die­ta dla osób w wie­ku 40 lat

Przed roz­po­czę­ciem: Twój spo­sób na chud­nie­cie pole­gał głow­nie na tym, że nic nie jadłaś przez cały dzień, jed­nak po powro­cie z pra­cy wszyst­ko było nad­ra­bia­ne. To spo­wo­do­wa­ło spo­wol­nie­nie twej prze­mia­ny mate­rii do tego stop­nia ze twój orga­nizm potra­fi tyl­ko gro­ma­dzić tłuszcz.

To powin­naś zro­bić: w cią­gu 10 dni jedz kaszę z warzy­wa­mi i ole­jem lnia­nym, a w cią­gu ostat­nich trzech ryby.

Two­ja die­ta cud zawie­ra mało kalo­rii i dużo błon­ni­ka, to spo­wo­du­je szyb­kie zrzu­ca­nie zbęd­nych kilo­gra­mów. Olej lnia­ny dostar­czy ci solid­ną daw­kę wita­mi­ny E i kwa­sów tłusz­czo­wych, a dodat­ko­wo spra­wi, że będziesz syta. Wszyst­kie te skład­ni­ki two­rzą praw­dzi­wy elik­sir młodości:

zapo­bie­ga­ją wysy­cha­niu i wiot­cze­niu skó­ry
nawil­ża­ją i wypeł­nia­ją zmarszcz­ki
wygła­dza­ją skórę

W trak­cie trzech ostat­nich dni jeść musisz ryby, któ­re nasy­cą twój orga­nizm wap­niem i wita­mi­ną D3, to zapew­ni ci ochro­nę przed oste­opo­ro­zą. Ryby są naj­lep­szym źró­dłem jodu. Przy­czy­nia się on znacz­nie do pod­nie­sie­nia i utrzy­ma­nia wyso­kie­go tem­pa prze­mia­ny mate­rii. Duża daw­ka jodu spra­wi ze chud­nąć będziesz nawet po zakoń­cze­niu tera­pii, co unie­moż­li­wi poja­wie­nie się efek­tu jo-jo.

Sto­su­jąc się do wyżej opi­sa­nych zale­ceń z pew­no­ścią w krót­kim okre­sie cza­su zauwa­żysz znacz­ne postę­py. Naj­waż­niej­sze jest to, że die­ta jest ide­al­nie dobra­na do wie­ku i dodat­ko­wo sta­ra się wyklu­czyć nie­po­żą­da­ny efekt jo-jo. Wystar­czy tyl­ko ści­śle ją przestrzegać.