Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dla­cze­go nie­któ­rzy mogą jeść wię­cej i nie utyć?

Na świe­cie żyją ludzie, któ­rzy mogą zjeść ham­bur­ge­ra z fryt­ka­mi, popić to colą, a następ­nie zagryźć dese­rem i nigdy nie przy­brać ani gra­ma na wadze. Inni z kolei muszą jeść sała­tę, pić wodę i uni­kać sło­dy­czy, aby nie przy­tyć. Dla­cze­go tak się dzieje?

Nowe bada­nie Ame­ri­can Coun­cil on Exer­ci­se poka­zu­je, że za zja­wi­sko to może odpo­wia­dać Non-exer­ci­se Acti­vi­ty Ther­mo­ge­ne­sis, czy­li ter­mo­ge­ne­za nie­zwią­za­na z ćwi­cze­nia­mi fizycz­ny­mi. Tłu­ma­cząc to w pro­sty spo­sób, ozna­cza to, że kie­dy jed­ni sie­dzą i odpo­wia­da­ją przy swo­im biur­ku na tele­fo­ny, to ci inni cho­dzą w tę i we w tę, spa­la­jąc kalorie.

NEAT odpo­wia­da za każ­dy typ fizycz­nej aktyw­no­ści poza ćwi­cze­nia­mi fizycz­ny­mi, taki jak sta­nie przy kuchen­ce i goto­wa­nie obia­du, wcho­dze­nie po scho­dach czy też zwy­kły spacer.

Ame­ri­can Coun­cil on Exer­ci­se suge­ru­je, że jeże­li posta­ra­my się być aktyw­ny­mi fizycz­nie w ten spo­sób przez cały dzień, może­my pod­krę­cić swój meta­bo­lizm nawet o 50%, co ozna­cza, że w ten spo­sób spa­li­my dodat­ko­we 50% swo­ich codzien­nych kalo­rii, co dopro­wa­dzi do utra­ty wagi. Duża ilość tkan­ki mię­śnio­wej może tak­że pro­wa­dzić do przy­śpie­sze­nia meta­bo­li­zmu. W mia­rę tego, jak roz­wi­ja­my masę mię­śnio­wą, spa­la­my wię­cej kalo­rii w cią­gu dnia, ponie­waż mię­śnie potrze­bu­ją wię­cej kalo­rii niż tłuszcz, aby się utrzymać.

Aktyw­ność fizycz­na nie­zwią­za­na z ćwi­cze­nia­mi nie ozna­cza dra­stycz­nych zmian w życiu, czy też cał­ko­wi­tej mody­fi­ka­cji roz­kła­du zajęć w cią­gu dnia. Po pro­stu trze­ba doko­nać nie­wiel­kich korekt codzien­nych zajęć, aby stwo­rzyć sobie oka­zje do rusza­nia się. Na przy­kład ude­rzaj nogą w pod­ło­gę, kie­dy sie­dzisz przed kom­pu­te­rem i piszesz albo sta­waj naprze­mien­nie na pal­cach i pię­tach, kie­dy sto­isz w kolej­ce. Możesz też zacząć korzy­stać ze scho­dów, a nie z win­dy, a tak­że wsta­wać z krze­sła, kie­dy roz­ma­wiasz przez tele­fon. Bar­dziej zmo­ty­wo­wa­ni mogą codzien­nie bie­gać lub jeź­dzić na rolkach.

Zale­ce­nia te doty­czą zresz­tą każ­de­go, nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś oso­bą szczu­płą i jedzą­cą bez ogra­ni­czeń czy też oso­bą, któ­ra ogra­ni­cza restryk­cyj­nie każ­dy posiłek.