Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA WYSO­KO­BIAŁ­KO­WA PRO­FE­SO­RA CHAR­LE­SA CLARKA

Die­ta ta, choć posia­da zna­jo­mą nazwę, jed­nak róż­ni się od die­ty pro­po­no­wa­nej przez dok­to­ra Pier­ra Duka­na. Ta kura­cja przy­no­si ogrom­ne efek­ty przy mini­mal­nym wysił­ku. By zrzu­cić zbęd­ne kilo­gra­my nie musisz przy­go­to­wy­wać pra­co­chłon­nych, czę­sto skom­pli­ko­wa­nych posił­ków, możesz tak­że odsta­wić tabe­le kalo­rycz­ne. W tym przy­pad­ku nie będą ci one potrzebne.

Die­ta ta zosta­ła opra­co­wa­na z myślą o oso­bach, któ­re lubią smacz­nie i dobrze zjeść. Poma­ga ona tak­że w krót­kim okre­sie cza­su zrzu­cić znacz­ną ilość kilo­gra­mów. Pamię­taj, że sto­su­jąc tą kura­cję pozby­wasz się tłusz­czu, a nie mię­śni. Bar­dzo waż­ne jest to, by w przy­pad­ku bory­ka­nia się z jaki­mi­kol­wiek pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi, na przy­kład cho­rą wątro­bą, skon­tak­to­wać się z leka­rzem, bądź dietetykiem.

Die­ta jest bar­dzo pro­sta w dzia­ła­niu. W trak­cie jej sto­so­wa­nia z nasze­go har­mo­no­gra­mu żywie­nio­we­go eli­mi­nu­je­my wszel­kie­go rodza­ju węglo­wo­da­ny oczysz­czo­ne i cukry. Mowa tutaj przede wszyst­kim o pro­duk­tach takich jak:

Bia­ła mąka,
Ryż,
Maka­ron,
Pie­czy­wo,
Ciast­ka,
Cukry, a tak­że pro­duk­ty, któ­re zawie­ra­ją go w nad­mier­nej ilości.

Gdy wyeli­mi­nu­jesz tego typu pro­duk­ty ze swe­go jadło­spi­su, orga­nizm roz­pocz­nie inten­syw­ne spa­la­nie tłuszczu.

W trak­cie sto­so­wa­nia tej die­ty nie­ste­ty wyklu­czo­ne jest jakie­kol­wiek oszu­ki­wa­nie. Jeże­li zjesz bato­ni­ka, ciast­ko, bądź też prze­pysz­ny kawał piz­zy, pro­ces pozy­ski­wa­nia ener­gii z tkan­ki tłusz­czo­wej zosta­nie zatrzy­ma­ny, przez co kura­cja się prze­dłu­ży, a ty tego nie­świa­do­ma, uznasz ją za nie­sku­tecz­ną i porzucisz.

W przy­pad­ku tej die­ty, jak i wie­lu innych, bar­dzo waż­na jest wytrwa­łość. Aby ją utrzy­mać, die­ta skła­da się z dwóch czę­ści. W trak­cie pierw­szej kura­cjusz wal­czy ze swą tkan­ką tłusz­czo­wą, w dru­giej zaś dba o utrzy­ma­nie wagi. Pod­czas sto­so­wa­nia pierw­sze­go eta­pu kura­cji bez ogra­ni­czeń moż­na spo­ży­wać róż­no­rod­ne pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce biał­ko. W tym przy­pad­ku naj­istot­niej­szym ele­men­tem jest zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie przyj­mo­wa­nia węglo­wo­da­nów (nie­oczysz­czo­nych do 40–60 g w cią­gu dnia).

Bez żad­nych obaw możesz spo­ży­wać pro­duk­ty takie jak:

  • Drób,
  • Ryby,
  • Owo­ce morza,
  • Mię­sa,
  • Jaja.

Nie musisz się mar­twić tak­że o ilość masła, tłu­stej śmie­ta­ny, bądź oli­wy. W die­cie bez żad­nych ogra­ni­czeń spo­ży­wać moż­na tak­że warzy­wa, lecz tyl­ko te, któ­re nie zawie­ra­ją skro­bi. Nato­miast mając ocho­tę na owoc, naj­le­piej w cią­gu dnia się­gnąć po jed­ną poma­rań­czę, grejp­fru­ta, czy banana.