Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA PIĘ­CIU CZYNNIKÓW

Har­ley Paster­nak to oso­ba dobrze zna­na w świe­cie show biz­ne­su. Kana­dyj­czyk nie tyl­ko opra­co­wał tre­ning pozwa­la­ją­cy zrzu­cić zbęd­ny tłuszcz gro­ma­dzą­cy się w kobie­cym cie­le zwłasz­cza w oko­li­cach poślad­ków i ud, lecz tak­że stwo­rzył nie­zwy­kle popu­lar­ną meto­dę żywie­nio­wą, jaką jest die­ta pię­ciu czyn­ni­ków. Meto­dę nie bez przy­czy­ny nazy­wa się tak­że die­tą gwiazd – wśród sław, któ­re są jej zwo­len­ni­ka­mi znaj­du­je się m.in. Jes­si­ca Simp­son, Ali­cia Keys, Kate Bac­kin­sa­le, Hal­le Ber­ry, Nata­lie Port­man i Dido.

Pro­gram Paster­na­ka sta­no­wi kom­bi­na­cję tre­nin­gu wraz z meto­dą odży­wia­nia. Jego celem było stwo­rze­nie pro­gra­mu, dzię­ki któ­re­mu akto­rzy, mogą wyko­nać pro­ste ćwi­cze­nia mię­dzy prze­rwa­mi w zdję­ciach. Uzu­peł­nie­niem tre­nin­gu jest die­ta bazu­ją­ca na pro­stych do przy­rzą­dze­nia daniach, któ­ra, jak sama nazwa wska­zu­je, opie­ra się na cyfrze 5:

5 tygo­dni
5 posił­ków dzien­nie
5 skład­ni­ków w posił­ku
5 dni oszu­stwa
25 minut tre­nin­gu dziennie

Wyja­śnij­my teraz kolej­ne 5 kro­ków do suk­ce­su w odchu­dza­niu. Sto­so­wa­nie die­ty przez okres 5 tygo­dni może przy­nieść świet­ne rezul­ta­ty w posta­ci znacz­nej utra­ty wagi. Pro­gram jest zdro­wy i odpo­wied­nio zbi­lan­so­wa­ny, więc moż­na go bez obaw kon­ty­nu­ować. Potwier­dzi to z pew­no­ścią wie­le hol­ly­wo­odz­kich sław. Die­ta 5 czyn­ni­ków jest nie tyl­ko pro­sta, lecz tak­że mało restryk­cyj­na. Może­my zapo­mnieć o małych por­cjach, odmie­rza­niu ilo­ści przyj­mo­wa­nych posił­ków i for­su­ją­cych tre­nin­gach. W krót­kim cza­sie wdro­ży­my zdro­wy styl życia i nauczy­my się odpo­wied­nio kom­po­no­wać posił­ki. Jeśli będzie­my się­gać po jedze­nie 5 razy w cią­gu dnia (3 głów­ne posił­ki plus 2 prze­ką­ski), nie ist­nie­je ryzy­ko, że nagle dopad­nie nas wil­czy ape­tyt. Zacznie­my po pro­stu umie­jęt­nie kon­tro­lo­wać głód.

Naj­waż­niej­szym posił­kiem dnia, któ­re­go pod żad­nym pozo­rem nie nale­ży omi­jać, jest oczy­wi­ście śnia­da­nie. Powin­no ono być boga­te w wita­mi­ny i węglo­wo­da­ny (pocho­dzą­ce np. z muesli, jogur­tów, pie­czy­wa, jaj, mięs czy ryb) – w ten spo­sób nasz orga­nizm zosta­nie zaopa­trzo­ny w ener­gię na resz­tę dnia. Na obiad naj­le­piej wybrać pro­duk­ty węglo­wo­da­no­we (maka­ron al den­te, kasza, ryż) i biał­ko­we (mię­so lub ryba), któ­re na dłu­go pozwo­lą nam zapo­mnieć o gło­dzie. Obia­do­we menu war­to uzu­peł­nić o duże ilo­ści naj­le­piej suro­wych warzyw. Kola­cja zaś powin­na obfi­to­wać w biał­ka i warzy­wa. Oczy­wi­ście, nie nale­ży obja­dać się na noc, a nawet po godzi­nie 15 dobrze jest uwa­żać na to, co znaj­du­je się na naszym tale­rzu. Mię­dzy wyżej wymie­nio­ny­mi posił­ka­mi, może­my się­gnąć po drob­ne prze­ką­ski w posta­ci nisko­tłusz­czo­wych ser­ków, owo­ców lub kok­taj­li owo­co­wych czy też jogurtów.

Przejdź­my do kolej­ne­go, nie­zwy­kle istot­ne­go, zało­że­nia. Każ­de danie powin­no zawie­rać 5 składników:

Błon­nik
Zdro­we tłusz­cze
Węglo­wo­da­ny o niskim IG (indek­sie gli­ke­micz­nym)
Peł­no­war­to­ścio­we, nisko­tłusz­czo­we biał­ko
Napój bez dodat­ku cukru

Die­ta nie naka­zu­je dra­stycz­ne­go zmniej­sze­nia ilo­ści przyj­mo­wa­nych pokar­mów, jed­nak dzien­na daw­ka kalo­rycz­na nie powin­na prze­kra­czać war­to­ści 1400. Co waż­ne, meto­da ta dopusz­cza spo­ży­wa­nie każ­de­go rodza­ju pro­duk­tów. Raz w tygo­dniu może­my sobie pozwo­lić na odstęp­stwo od die­ty – pamię­taj­my jed­nak, by nie brać tego zbyt dosłow­nie i nie obja­dać się na zapas. Przy­kła­do­wo, się­gnij­my po 1 a nie 5 kawał­ków cia­sta. Dzień prze­rwy od die­ty może dodać nam sił, lecz nie powi­nien być oka­zją do „zre­kom­pen­so­wa­nia” sobie z nawiąz­ką wcze­śniej­szych wyrzeczeń.

Przy­kła­do­we menu:

Śnia­da­nie: Omlet z 10 bia­łek, 100 g płat­ków owsia­nych, łyżecz­ki mle­ka oraz jabł­ka pokro­jo­ne­go w pla­ster­ki, posy­pa­ny cyna­mo­nem.
Prze­ką­ska: Kok­tajl ze szklan­ki maślan­ki i szklan­ki jagód (świe­że lub mro­żo­ne).
Lunch: Oko­ło 150 g sznyc­la indy­cze­go, sałat­ka z sała­ty i pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych, krom­ka pie­czy­wa razo­we­go.
Pod­wie­czo­rek: Sałat­ka z liścia­stej sała­ty, tuń­czy­ka (oko­ło pół pusz­ki), ogór­ków, pomi­do­rów i koper­ku.
Kola­cja: Kawa­łek gril­lo­wa­ne­go łoso­sia (dzwon­ko) z dodat­kiem przy­praw, sała­ta z pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych z wine­gre­tem, goto­wa­ne na parze bro­ku­ły, 1/4 szklan­ki peł­no­ziar­ni­ste­go ryżu.

Aby pro­gram 5 czyn­ni­ków przy­niósł mak­sy­mal­ne rezul­ta­ty, nie wol­no zapo­mi­nać o aktyw­no­ści fizycz­nej. Nie oszu­kuj­my się – ruch to zdro­wie a już z pew­no­ścią ide­al­ny spo­sób na zrzu­ca­nie zbęd­nych kilo­gra­mów. Har­ley Paster­nak pod­kre­śla, że aktyw­ność fizycz­na jest poło­wą suk­ce­su w wal­ce o nie­na­gan­ną syl­wet­kę. Pro­po­nu­je on 25 minu­to­wy tre­ning, pod­czas któ­re­go, przez 5 dni w tygo­dniu, wyko­nu­je­my 4 ćwi­cze­nia oddzia­łu­ją­ce na róż­ne par­tie ciała.

Die­ta 5 czyn­ni­ków jest z pew­no­ścią nie­zwy­kle kuszą­cą alter­na­ty­wą dla wie­lu restryk­cyj­nych pro­gra­mów żywie­nio­wych. Do jej zasto­so­wa­nia skła­nia­ją nie tyl­ko zapew­nie­nia Paster­na­ka, że zrzu­ci­my nawet 7 kilo­gra­mów zbęd­nej wagi w cią­gu 5 tygo­dni, lecz tak­że nie­na­gan­ne figu­ry wie­lu gwiazd, któ­re otwar­cie przy­zna­ją, że korzy­sta­ją z tej meto­dy. My, w ramach pod­su­mo­wa­nia, może­my dodać jed­no – die­ta jest z pew­no­ścią war­ta naszej uwa­gi w wypad­ku, jeśli potrak­tu­je­my ją jako styl życia i odży­wia­nia, a nie doraź­ną meto­dę na zrzu­ce­nie kil­ku kilogramów.