Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Die­ta jabłkowa

Póź­ne lato a tak­że jesień, to czas obfi­to­ści wie­lu owo­ców i warzyw. Ama­to­rom diet i zdro­we­go odży­wia­nia pole­ca­my w tym cza­sie die­tę jabł­ko­wą. Ta wyjąt­ko­wo smacz­na i pro­sta kura­cja sku­tecz­nie odkwa­sza orga­nizm, popra­wia prze­mia­nę mate­rii, dostar­cza wie­le cen­nych wita­min i mine­ra­łów. Ma jesz­cze jed­ną zale­tę – sto­su­jąc ją, nie będziesz głod­na, a mimo to… zaczniesz chudnąć!

Lek­kie posił­ki główne:

      Śnia­da­nie, obiad i kola­cję kom­po­nuj tak, by jabł­kom towa­rzy­szy­ły: chu­dy nabiał i mię­so, pro­duk­ty peł­no­ziar­ni­ste, warzy­wa. Poda­je­my przykłady!

Śnia­da­nia:

1. Omlet z jabł­kiem (1 star­te i upra­żo­ne jabł­ko, masa z 2 jajek, łyż­ka oli­wy).
2. Muesli (5 pokro­jo­nych suszo­nych pla­ster­ków jabł­ka, 1 łyż­ka płat­ków owsia­nych i łyżecz­ka rodzy­nek) z 1 szkl. jogur­tu.
3. Kubek twa­ro­gu wymie­sza­ny z 1 upra­żo­nym jabł­kiem, do tego 1 grahamka.

Obia­dy:

1. Pie­czo­ne rolad­ki (2 cien­kie pla­stry z pier­si kur­cza­ka, fasze­ro­wa­ne posie­ka­nym jabł­kiem, papry­ką i kuku­ry­dzą).
2. Zupa krem (ugo­to­wa­ne, zmik­so­wa­ne i przy­pra­wio­ne zio­ła­mi: jabł­ko, 2 ziem­nia­ki, mały por, mar­chew).
3. Cie­lę­ci­na z jabł­ka­mi (20 dag mię­sa udu­szo­ne z cząst­ka­mi jabłek i ziołami).

Kola­cje:

1. Potraw­ka z 2 łodyg sele­ra nacio­we­go, 1 jabł­ka i 1 mar­chew­ki. Skład­ni­ki drob­no kro­imy i dusi­my na łyżecz­ce oli­wy.
2. Zapie­kan­ka z ugo­to­wa­ne­go ryżu (1 szkl.) wymie­sza­ne­go ze star­tym jabł­kiem i szczyp­tą cyna­mo­nu.
3. Ugo­to­wa­na kasza jagla­na (1/2 szkl.) wymie­sza­na z lek­ko pod­du­szo­ny­mi cząst­ka­mi jabł­ka i ziołami.

      Na dru­gie śnia­da­nie i na pod­wie­czo­rek jedz suro­we jabł­ka, albo przy­go­tuj z nich bły­ska­wicz­ną prze­ką­skę np. sałat­kę z 2 jabłek, 4 pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych, ruko­li, 1 łyżecz­ki rodzy­nek, skro­pio­nej sokiem z cytry­ny. Kok­tajl jabł­ko­wo-pie­trusz­ko­wy (2 jabł­ka zmik­so­wa­ne z natką pie­trusz­ki z dodat­kiem wody mine­ral­nej). Mus jabł­ko­wo-grusz­ko­wy (2 jabł ka zmik­so­wa­ne z grusz­ką), posy­pa­ny 1 łyż­ką pra­żo­nych posie­ka­nych mig­da­łów albo zia­ren sezamu.

Wska­zów­ki na każ­dy dzień:

1. Jabł­ka doda­waj do każ­de­go posił­ku, tak­że do duszo­nych lub pie­czo­nych potraw pikant­nych. Pamię­taj jed­nak, by nie pod­da­wać ich zbyt dłu­giej obrób­ce ter­micz­nej. Pod­czas dłu­go­trwa­łe­go goto­wa­nia lub pie­cze­nia owo­ce tra­cą zbyt dużo cen­nych wita­min.
2. Pij na czczo szklan­kę wody z łyż­ką octu jabł­ko­we­go. To wzmoc­ni oczysz­cza­ją­ce dzia­ła­nie kura­cji.
3. Nie obie­raj jabłek ze skór­ki, bo wła­śnie w niej znaj­du­je się naj­wię­cej błon­ni­ka i pek­tyn (wspo­ma­ga­ją odchu­dza­nie) oraz wita­mi­ny C i poli­fe­no­li (czy­li prze­ciw­u­tle­nia­czy, któ­re wzmac­nia­ją naczyn­ka krwio­no­śne i zapo­bie­ga­ją sta­rze­niu się skó­ry).
4. Pokro­jo­ne jabł­ka i surów­ki skra­piaj sokiem z cytry­ny. Owo­ce nie będą ciem­nieć i zacho­wa­ją wię­cej cen­nych witamin.

Ocet jabł­ko­wy

      Ten odchu­dza­ją­cy elik­sir przy­go­tu­jesz samo­dziel­nie! 1 kg kwa­śnych jabłek umyj i oczyść z gniazd nasien­nych. Owo­ce drob­no pokrój, wymie­szaj z łyżecz­ką mio­du i wrzuć do sło­ja. Zalej litrem prze­go­to­wa­nej, chłod­nej wody. Przy­kryj ście­recz­ką, odstaw na 4 tyg. Odcedź, prze­lej do butelki.