Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA DIAMONDÓW

Wie­le diet cechu­je sze­reg restryk­cji, sztyw­nych zało­żeń, itd. Bo czym by była die­ta, jeśli mogli­by­śmy jeść wszyst­ko to, co nam się podo­ba? Jed­ną z cie­ka­wych pro­po­zy­cji, któ­ra może nie jest aż tak restryk­cyj­na, acz­kol­wiek rów­nież przy­no­si dobre rezul­ta­ty, jest die­ta Dia­mon­dów. Opra­co­wa­na ona zosta­ła przez Mary­lin i Harveya Dia­mon­dów, któ­rzy pra­cu­ją w Insty­tu­cie Zdro­wia w San­ta Monica.

Die­ta Dia­mon­dów zakła­da, że to owo­ce i warzy­wa są tym, co może nam pomóc w zrzu­ce­niu zbęd­nych kilo­gra­mów. Ponad­to zale­ca, iż nie war­to łączyć ze sobą biał­ka i skro­bi, gdyż orga­nizm nie może ich tra­wić jed­no­cze­śnie. Dla­te­go nale­ży spo­ży­wać je oddziel­nie. Wśród warzyw, jakie powin­ni­śmy spo­ży­wać, Dia­mon­do­wie wymie­nia­ją papry­kę, pomi­do­ry, mar­chew, bro­ku­ły, bura­ki, cebu­lę, ogór­ki. Nato­miast wśród owo­ców znaj­du­ją się wszel­kie­go rodza­ju owo­ce cytru­so­we, kiwi, jabł­ka, ana­na­sy, melo­ny, a tak­że i owo­ce leśne. Owo­cem, któ­re­go powin­ni­śmy się wystrze­gać to banan.

Die­ta zakła­da, że w trak­cie jej sto­so­wa­nia nasze posił­ki powin­ny skła­dać się w 60% z węglo­wo­da­nów, w 30% z bia­łek i w 10% z tłusz­czów. W ten spo­sób mamy skło­nić nasz orga­nizm do spa­la­nia zma­ga­zy­no­wa­nych pokła­dów ener­gii w posta­ci tłuszczu.

Istot­ne jest to, jak już zosta­ło wcze­śniej napi­sa­ne, by nie spo­ży­wać razem bia­łek i skro­bi. Zatem na przy­kład na śnia­da­nie i obiad może­my zjeść dania z dużą zawar­to­ścią węglo­wo­da­nów, nato­miast na kola­cję spo­ży­je­my jedy­nie te z zawar­to­ścią biał­ka. Sto­su­jąc tego typu sys­tem żywie­nio­wy nie tyl­ko zmu­si­my orga­nizm do spa­la­nia tłusz­czu, przy­śpie­szy­my nasz meta­bo­lizm, ale tak­że lepiej będzie­my tra­wić posił­ki, co z kolei prze­ło­ży się na nasze samopoczucie.

Twór­cy kura­cji zakła­da­ją, że die­ta w pierw­szym tygo­dniu jej sto­so­wa­nia pozwa­la spa­lić naj­więk­szą ilość zbęd­nych kilo­gra­mów – to jest nawet 0,5kg w cią­gu dnia, nato­miast w cią­gu kolej­nych tygo­dni sto­so­wa­nia kura­cji mak­sy­mal­nie 2kg w cią­gu 7 dni. Ze wzglę­du na duże spo­ży­cie warzyw i owo­ców, a tak­że uni­ka­nie łącze­nia ze sobą biał­ka i skro­bi die­ta w zauwa­żal­ny spo­sób popra­wi nasz ogól­ny wygląd zewnętrz­ny, to jest wło­sów, paznok­ci, skó­ry. Jest świet­nym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re mają pro­ble­my z bra­kiem ener­gii, chę­ci do działania.

Die­tę powin­no sto­so­wać się oko­ło mie­siąc. W tym cza­sie schud­nąć może­my 6–9kg. Waż­ne jest to, że nie­któ­re z zało­żeń die­ty wyko­rzy­stać może­my w póź­niej­szym cza­sie po to, by zdro­wo się odży­wiać, nie mieć pro­ble­mów z tra­wie­niem. Istot­ne jest to, aby w trak­cie sto­so­wa­nia die­ty nie spo­ży­wać nabia­łu, mię­sa, cukrów pro­stych i alko­ho­lu. W codzien­nym jadło­spi­sie zna­leźć się mogą rośli­ny strącz­ko­we takie jak bób, groch, soja, czy faso­la, a tak­że orze­chy oraz wymie­nio­ne powy­żej warzy­wa i owoce.

Sto­su­jąc die­tę Dia­mon­dów powin­ni­śmy spo­żyć w cią­gu dnia 3 pod­sta­wo­we posił­ki. Oso­by, któ­re lubią pod­ja­dać, mogą pomię­dzy posił­ka­mi zjeść owoc, warzy­wo, garść orze­chów, itd. Dla lep­sze­go efek­tu przed śnia­da­niem, zaraz po obu­dze­niu zamiast poran­nej kawy war­to jest wypić szklan­kę świe­żo wyci­śnię­te­go soku owo­co­we­go. Die­ta, tak jak i wie­le innych, przy­no­si sze­reg pro­fi­tów pły­ną­cych z regu­lar­ne­go picia wody mine­ral­nej w cią­gu dnia – to jest na pozio­mie oko­ło 2 litrów. Istot­ne jest to, aby wodę pić jedy­nie mię­dzy posił­ka­mi, a nie w ich trakcie.