Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA AKTYW­NE­GO MĘŻCZYZNY

Die­ta ta zosta­ła przy­go­to­wa­na z myślą o męż­czy­znach, któ­rzy pro­wa­dzą aktyw­ny tryb życia. Z pew­no­ścią przy­pad­nie ona do gustu miło­śni­kom mię­sa. W die­cie znaj­du­ją się duże ilo­ści biał­ka. Jest to die­ta nie­zbyt restryk­cyj­na, za to bar­dzo roz­sąd­na. Jej głów­nym zało­że­niem jest zje­dze­nie pię­ciu posił­ków w cią­gu dnia, któ­re dadzą męż­czyź­nie peł­ny zapas ener­gii do wyko­ny­wa­nia codzien­nych obo­wiąz­ków, a tak­że i zesta­wów ćwi­czeń, czy też sportów.

Posił­ki, któ­re zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne w poniż­szych jadło­spi­sach dostar­cza­ją kalo­rii na pozio­mie 2800 w cią­gu dnia. Jest to ide­al­na daw­ka kalo­rii dla męż­czy­zny, któ­rą powi­nien spo­żyć w trak­cie całe­go dnia.

Przy­kła­do­wy jadłospis:

Dzień I

Śnia­da­nie: 3 krom­ki chle­ba peł­no­ziar­ni­ste­go posma­ro­wa­ne­go mar­ga­ry­ną o mniej­szej zawar­to­ści tłusz­czu, pla­stry szyn­ki wie­przo­wej, pla­ster kieł­ba­sy kra­kow­skiej, a tak­że pla­ste­rek sera żół­te­go. Do tego papry­ka czer­wo­na. Całość popić moż­na szklan­ką kakao na mle­ku 2% bez sło­dze­nia. – 695 kcal

II śnia­da­nie: pro­sta do przy­go­to­wa­nia zapie­kan­ka z ryżu i jabł­ka. Moż­na ją przy­rzą­dzić w fir­mo­wej kuch­ni lub też zaci­szu wła­sne­go domu. Do tego szklan­ka sta­wia­ją­cej na nogi kawy bez dodat­ku cukru – 280 kcal

Obiad: na obiad pro­po­nu­je­my talerz krup­ni­ku w ilo­ści oko­ło 250ml, na danie dru­gie pole­ca­my schab z jabł­kiem, goto­wa­ne ziem­nia­ki, surów­kę z kwa­szo­nej kapu­sty. Całość popić nale­ży szklan­ką kom­po­tu z dyni – 1035 kcal

Pod­wie­czo­rek: zale­ca­my kok­tajl z jogur­tu natu­ral­ne­go bez dodat­ku cukru z kawał­ka­mi brzo­skwi­ni. Do tego kanap­ka chle­ba pum­per­ni­kiel z mar­ga­ry­ną o obni­żo­nej zawar­to­ści tłusz­czu i dże­mem śliw­ko­wym, do tego szklan­ka kawy bez cukru – 285 kcal

Kola­cja: wędzo­na makre­la, 1 buł­ka gra­ham­ka z mar­ga­ry­ną i niskiej zawar­to­ści tłusz­czu, sałat­ka z pomi­do­ra, ogór­ka, cebu­li i zie­lo­nej sała­ty. Do tego szklan­ka soku z czer­wo­nej porzecz­ki – 570 kcal

Dzień II

Śnia­da­nie: musli i szklan­ka soku grejp­fru­to­we­go – 700kcal

II śnia­da­nie: buł­ka droż­dżo­wa z jabł­kiem, szklan­ka her­ba­ty owo­co­wej bez dodat­ku cukru – 275 kcal

Obiad: talerz zupy ziem­nia­cza­nej z pomi­do­ra­mi. Na dru­gi danie pul­pe­ty z woło­wi­ny w sosie grzy­bo­wym, kasza gry­cza­na, a tak­że bura­ki goto­wa­ne, do tego surów­ka holen­der­ska z cyko­rii. Całość moż­na popić szklan­ka kom­po­tu z mira­be­lek – 1010 kcal

Pod­wie­czo­rek: jogurt owo­co­wy (mały kubeł 150ml), jed­na kaj­zer­ka z mar­ga­ry­ną o obni­żo­nej zawar­to­ści tłusz­czu, szklan­ka her­ba­ty z cytry­ną bez dodat­ku cukru – 260 kcal Kola­cja: omlet z trzech jajek na parze z dodat­kiem szczy­pior­ku i szyn­ki wie­przo­wej. Do tego surów­ka z pomi­do­ra i cebu­li, szklan­ka her­ba­ty bez dodat­ku cukru, z cytry­ną – 555 kcal

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds