Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA 7 DNI

Sto­so­wa­nie tej die­ty przez sie­dem dni pozwa­la zrzu­cić nawet i do 3 kilo­gra­mów. Opie­ra się ona głów­nie na pro­duk­tach, któ­re są sto­so­wa­ne w pro­gra­mach bio­lo­gicz­nej odno­wy. Die­ta dostar­cza orga­ni­zmo­wi nie­zbęd­nych skład­ni­ków mine­ral­nych i wita­min, przez co nasz orga­nizm zwięk­sza prze­mia­nę mate­rii, a tym samym likwi­du­je tok­sy­ny i roz­po­czy­na spa­la­nie nagro­ma­dzo­ne­go tłusz­czu. Sku­tecz­ność tego har­mo­no­gra­mu żywie­nio­we­go jed­nak jest kwe­stią indy­wi­du­al­ną. Każ­dy czło­wiek bowiem ina­czej reagu­je na przed­sta­wio­ne poni­żej pro­duk­ty. Nie może­my liczyć, iż w każ­dym przy­pad­ku przy­nie­sie ona takie same rezultaty.

Skład­ni­ki, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne, cho­dzi tutaj przede wszyst­kim o tru­skaw­ki, to owo­ce sezo­no­we. Nie­ste­ty w trak­cie zimy trud­no je zdo­być lub są bar­dzo dro­gie. Dla­te­go też die­ta nie spra­wi więk­szych pro­ble­mów, jeśli sto­so­wa­na będzie w okre­sie zbio­rów owo­ców i warzyw. Dzien­ne jadło­spi­sy tego pla­nu żywie­nia zosta­ły stwo­rzo­ne w opar­ciu o wyko­rzy­sta­nie danych skład­ni­ków. By uzy­skać moż­li­wie jak naj­lep­sze rezul­ta­ty nale­ży opie­rać się na pro­duk­tach pro­po­no­wa­nych w danym dniu.

Poni­żej przed­sta­wia­my przy­kła­do­wy jadło­spis die­ty.
Dzień I — głów­ny skład­nik to ryż
Śnia­da­nie: 100 g goto­wa­ne­go ryżu, garść tru­ska­wek, 150 g jogur­tu owo­co­we­go
Obiad: 15 dag goto­wa­nej pier­si z indy­ka, 100 g goto­wa­ne­go ryżu, 20 dag ugo­to­wa­nych bro­ku­łów, 1 śred­niej wiel­ko­ści strąk papry­ki
Kola­cja: 100 g goto­wa­ne­go ryżu, 4 łyż­ki odtłusz­czo­ne­go ser­ka wani­lio­we­go homo­ge­ni­zo­wa­ne­go, garść truskawek

Dzień II — głów­ny skład­nik to mle­ko
Śnia­da­nie: 375 ml mle­ka 0,5% tłusz­czu, któ­re mik­su­je­my z 1 bana­nem, do tego 4 łyż­ki sto­ło­we płat­ków kuku­ry­dzia­nych, 15 dag ser­ka wani­lio­we­go homo­ge­ni­zo­wa­ne­go odtłusz­czo­ne­go
II śnia­da­nie: 375 ml mle­ka 0,5% tłusz­czu, któ­re mik­su­je­my z 1 bana­nem
Obiad: 375 ml mle­ka 0,5% tłusz­czu, któ­re mik­su­je­my z 1 bana­nem, do tego 15 dag pie­czo­nej pier­si kur­cza­ka, 4 liście sała­ty z sosem z 2 łyżek sto­ło­wych jogur­tu natu­ral­ne­go 0%
Kola­cja: 375 ml mle­ka 0,5% tłusz­czu, któ­re mik­su­je­my z 1 bana­nem, 2 krom­ki chle­ba z dżemem

Dzień III — głów­ny skład­nik to bro­ku­ły
Śnia­da­nie: 10 dag ugo­to­wa­nych bro­ku­łów, kil­ka pla­ster­ków pomi­do­ra z posie­ka­ną cebu­lą, 1 jajo ugo­to­wa­ne na twar­do, 250 ml wody mine­ral­nej z dodat­kiem 3 łyżek sto­ło­wych soku z cytry­ny
Obiad: 4 łyż­ki sto­ło­we ryżu, 20 dag goto­wa­nych bro­ku­łów, 250 ml soku z kiszo­nej kapu­sty
Kola­cja: 250 ml wody mine­ral­nej z dodat­kiem 3 łyżek sto­ło­wych soku z cytry­ny, sałat­ka wyko­na­na z: ½ pusz­ki czer­wo­nej faso­li kon­ser­wo­wej, 10 dag ugo­to­wa­nych bro­ku­łów, 1 małej łyżecz­ki oli­wy z oli­wek, soli i pieprzu

Dzień IV — głów­ny skład­nik to owo­ce morza
Śnia­da­nie: 250 ml napa­ru z 2 małych łyże­czek alg zala­nych wrząt­kiem (algi są dostęp­ne w skle­pach ze zdro­wą żyw­no­ścią), sałat­ka wyko­na­na z: kiwi, poma­rań­czy, ½ jabł­ka, 2 łyżek sto­ło­wych płat­ków kuku­ry­dzia­nych, 3 łyżek sto­ło­wych jogur­tu natu­ral­ne­go
Obiad: 250 ml napa­ru z alg, 20 dag duszo­ne­go dor­sza z dowol­ną ilo­ścią sała­ty zie­lo­nej i odro­bi­ną octu win­ne­go
Kola­cja: 250 ml napa­ru z alg, 20 dag pie­czo­ne­go w faso­li pstrą­ga ze szpinakiem

Dzień V — głów­ny skład­nik to ziem­nia­ki
Śnia­da­nie: 1 duży ugo­to­wa­ny ziem­niak z 1 łyż­ką sto­ło­wą szczy­pior­ku, 250 ml soku z dowol­ne­go rodza­ju jarzyn
Obiad: 250 ml soku pomi­do­ro­we­go, 2 śred­niej wiel­ko­ści ugo­to­wa­ne ziem­nia­ki, któ­re zapie­ka­my z pla­strem sera żół­te­go light i 1 łyż­ką sto­ło­wą natki pie­trusz­ki
Kola­cja: 250 ml soku wyci­śnię­te­go z dowol­nych jarzyn, 1 śred­niej wiel­ko­ści ziem­niak zapie­czo­ny z 1 łyż­ką sto­ło­wą szczypiorku

Dzień VI — głów­ny skład­nik to kok­tajl warzyw­ny
Śnia­da­nie: 15 dag chu­de­go bia­łe­go twa­ro­gu, sok z: 6 mar­che­wek, 3 łodyg sele­ra nacio­we­go i szpi­na­ku
II śnia­da­nie: sok z: 6 mar­che­wek, 3 łodyg sele­ra nacio­we­go i 1 pomi­do­ra
Obiad: 10 dag pie­czo­nej pier­si indy­czej, 5 łyżek sto­ło­wych ugo­to­wa­nej mar­chew­ki, sok z: 6 mar­che­wek, 3 łodyg sele­ra nacio­we­go i 1 pie­trusz­ki
Kola­cja: 2 krom­ki pie­czy­wa z szyn­ką, 2 liście zie­lo­nej sała­ty, sok z: 6 mar­che­wek, 3 łodyg sele­ra nacio­we­go i bazylii

Dzień VII — głów­ny skład­nik to owo­ce cytru­so­we
Śnia­da­nie: 250 ml wyci­śnię­te­go soku z poma­rań­czy, 15 dag jogur­tu natu­ral­ne­go 0%, dowol­na ilość man­da­ry­nek
Obiad: 250 ml świe­żo wyci­śnię­te­go soku z grejp­fru­tów, 25 dag surów­ki z dowol­nych owo­ców cytru­so­wych, 15 dag goto­wa­nej pier­si z kur­cza­ka
Kola­cja: 250 ml świe­żo wyci­śnię­te­go soku z grejp­fru­tów, 1 krom­ka pie­czy­wa razo­we­go z 1 pla­ster­kiem szyn­ki dro­bio­wej i 1 liściem zie­lo­nej sała­ty, dowol­na ilość mandarynek

By efek­ty die­ty utrzy­ma­ły się po zakoń­cze­niu kura­cji, nale­ży wybrać jeden dzień w każ­dym kolej­nym tygo­dniu, w któ­rym zasto­su­je­my jeden z przed­sta­wio­nych powy­żej jadło­spi­sów. To zapew­ni nasze­mu orga­ni­zmo­wi nie­zbęd­ne skład­ni­ki, dzię­ki któ­rym utrzy­ma­my niski poziom tok­sycz­no­ści w naszym orga­ni­zmie, a co za tym idzie nasze samo­po­czu­cie będzie dużo lepsze.