Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DIE­TA 1000 KALORII

Orga­nizm doro­słej oso­by potrze­bu­je śred­nio oko­ło 3000 kalo­rii do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia. Co się może stać, gdy daw­kę tę zmniej­szy­my o 2/3? Nasz orga­nizm zosta­nie zmu­szo­ny do zuży­cia zma­ga­zy­no­wa­ne­go w nim tłusz­czu, dzię­ki cze­mu zacznie­my tra­cić zbęd­ne kilo­gra­my. Na tej wła­śnie zasa­dzie opie­ra się nie­zwy­kle popu­lar­ny pro­gram odchu­dza­ją­cy, jakim jest die­ta 1000 kalorii.

Głów­nym zało­że­niem pla­nu 1000 jest ogra­ni­cze­nie dzien­nej daw­ki kalo­rycz­nej przy jed­no­cze­snym dostar­cza­niu orga­ni­zmo­wi wszel­kich nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych, wita­min i mine­ra­łów. Die­ta opie­ra się na spo­ży­wa­niu posił­ków czę­sto, lecz w nie­wiel­kich ilo­ściach. Śnia­da­nie nie powin­no prze­kra­czać 200 kalo­rii, dru­gie śnia­da­nie – 150, obiad – 350, pod­wie­czo­rek – 100 zaś kola­cja (któ­rą jemy naj­póź­niej o godzi­nie 19:00) – 200. Nale­ży pić co naj­mniej 2 litry wody mine­ral­nej dzien­nie – wypeł­nia ona żołą­dek i jest naj­lep­szym środ­kiem na głód.

Pew­ną nie­do­god­no­ścią die­ty 1000 jest koniecz­ność śle­dze­nia tabel kalo­rycz­nych. Obec­nie wie­le pro­gra­mów odchu­dza­ją­cych sku­pia się raczej na kon­tro­lo­wa­ni indek­su gli­ke­micz­ne­go lub prze­strze­ga­niu zasad nie­łą­cze­nia danych grup pro­duk­tów. Die­cie 1000, mimo nie­co już może odcho­dzą­cych do lamu­sa zało­żeń, nie moż­na jed­nak odmó­wić sku­tecz­no­ści i łatwo­ści stosowania.

Sto­su­jąc oma­wia­ny tutaj pro­gram żywie­nio­wy, moż­na zrzu­cić oko­ło 1 kilo­gram tygo­dnio­wo. Pamię­taj­my, że jeśli chce­my kon­ty­nu­ować die­tę 1000 przez okres cza­su dłuż­szy niż mie­siąc, nale­ży skon­sul­to­wać się z leka­rzem, któ­ry okre­śli, czy nie gro­zi to nasze­mu zdrowiu.

Chcie­li­by­śmy teraz udzie­lić kil­ku rad, jak z suk­ce­sem prze­brnąć przez oma­wia­ną tutaj meto­dę odchu­dza­ją­cą. Przede wszyst­kim, war­to przy­go­to­wać się do jej roz­po­czę­cia poprzez stop­nio­we zmniej­sza­nie ilo­ści przyj­mo­wa­nych kalo­rii. Dobrze jest też pozbyć się z sza­fek i lodów­ki wszel­kich pro­duk­tów, któ­re mogą nas kusić w cza­sie die­ty (np. sło­dy­czy, alko­ho­lu, sło­nych prze­ką­sek). Pod­czas trwa­nia pro­gra­mu 1000, naj­le­piej jest uni­kać ostrych przy­praw, gdyż wzma­ga­ją one ape­tyt. Jak już wyżej wspo­mnie­li­śmy, naj­lep­szą meto­dą na głód jest wypi­cie wody mine­ral­nej, któ­ra sku­tecz­nie oczysz­cza orga­nizm z tok­syn a tak­że wypeł­nia żołą­dek. Pod­czas posił­ku nigdy się nie spiesz­my – jedząc wol­niej, może­my się bar­dziej nasy­cić i nie gro­zi nam przejedzenie.

Przejdź­my teraz do nasze­go nowe­go menu obo­wią­zu­ją­ce­go pod­czas sto­so­wa­nia die­ty. Naj­waż­niej­sze jest ogra­ni­cze­nie tłusz­czy, dzię­ki cze­mu orga­nizm zacznie spa­lać węglo­wo­da­ny i nie będzie gro­ma­dził „zapa­sów”. Zale­ca się spo­ży­wa­nie odtłusz­czo­ne­go nabia­łu, chu­dych wędlin i dro­biu bez skor­ki, warzyw (wła­ści­wie bez ogra­ni­czeń), w mniej­szych ilo­ściach (bo są boga­te w cukier) owo­ców, peł­no­ziar­ni­ste­go chle­ba i kasz. Oczy­wi­ście, pamię­taj­my o piciu dużej ilo­ści wody, naj­le­piej z dodat­kiem cytry­ny lub pie­trusz­ki, któ­re są boga­te w wita­mi­nę C. Pod­czas die­ty 1000 nale­ży ogra­ni­czyć czer­wo­ne mię­so, napo­je z dużą zawar­to­ścią cukru i alko­hol, sło­dy­cze, tłusz­cze pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, żół­ty ser, tłu­ste ryby oraz sól. Posił­ki przy­go­to­wu­je­my poprzez pie­cze­nie w folii, goto­wa­nie na parze lub gril­lo­wa­nie. Uni­kaj­my potraw sma­żo­nych i duszo­nych z dodat­kiem cięż­ko­straw­nych sosów.

Die­ta 1000 kalo­rii to pro­sty pro­gram odchu­dza­ją­cy, któ­ry umoż­li­wia dowol­ne kom­po­no­wa­nie posił­ków. Jest on zale­ca­ny każ­dej zdro­wej oso­bie doro­słej. Miej­my jed­nak na uwa­dze, że jeśli wyko­nu­je­my pra­cę fizycz­ną, nasza dzien­na daw­ka kalo­rycz­na nie powin­na być niż­sza niż 1500.