Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Czy owo­ce mogą ci zaszkodzić?

Owo­ce są zdro­we, ale podob­no nie moż­na ich jeść w dowol­nych ilo­ściach i o dowol­nej porze — czy to prawda?

Owo­ce, to rze­czy­wi­ście nie­zwy­kle istot­ny skład­nik nasze­go jadło­spi­su. Zawie­ra­ją wita­mi­ny i mine­ra­ły, któ­re wzmac­nia­ją odpor­ność, peł­nią rolę natu­ral­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy, wpły­wa­ją na stan naszej skó­ry, wło­sów i paznok­ci oraz zapo­bie­ga­ją cho­ro­bom ukła­du ser­co­wo-naczy­nio­we­go. Róż­nią się jed­nak mię­dzy sobą, na przy­kład pod wzglę­dem zawar­to­ści cukru. Nie moż­na dla­te­go jeść ich w dowol­nych ilo­ściach i o dowol­nej porze.

Naj­lep­szym wybo­rem dla nasze­go orga­ni­zmu jest spo­ży­wa­nie 2–3 por­cji róż­no­rod­nych owo­ców dzien­nie. Nie powin­ni­śmy jed­ne­go dnia zja­dać ich wię­cej niż 0,5 kg. W innym wypad­ku dostar­cza­my cia­łu zbyt dużo cukrów pro­stych. Naj­le­piej wybie­rać owo­ce nisko­ka­lo­rycz­ne i te, na któ­re wła­śnie jest sezon. Naj­le­piej też nie jeść owo­ców wie­czo­ra­mi, ani nie trak­to­wać ich jako prze­ką­sek pomię­dzy posił­ka­mi. Ostat­nią por­cję owo­ców spo­ży­wać powin­ni­śmy na podwieczorek.