Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cze­go uni­kać, aby popra­wić wygląd cery

Cukry, socze­wi­ca, brą­zo­wy ryż, maka­ro­ny i chleb. Z tych pro­duk­tów nale­ży zre­zy­gno­wać, jeże­li chce­my zacho­wać mło­dzień­czy wygląd cery.

Der­ma­to­log Ste­fa­nie Wil­liams prze­ko­nu­je, że jest wie­le pro­duk­tów, któ­re w powszech­nej opi­nii uzna­wa­ne są za zdro­we jed­nak nega­tyw­nie wpły­wa­ją na naszą skó­rę. Spe­cja­list­ka oba­la kil­ka der­ma­to­lo­gicz­nych mitów i poka­zu­je, co napraw­dę szko­dzi naszej skó­rze, a co popra­wia jej wygląd. Na liście pro­duk­tów zaka­za­nych zna­la­zły się cukry. Wil­liams radzi uni­kać nie tyl­ko zwy­kłe­go cukru, ale rów­nież tego w posta­ci mio­du czy innych sub­stan­cji słodzących.

Cukry takie jak glu­ko­za i fruk­to­za (wystę­pu­ją­ca w owo­cach) reagu­ją z kola­ge­nem w skó­rze, w pro­ce­sie zwa­nym gli­ka­cją. W wyni­ku tego pro­ce­su nisz­czo­ne są kola­gen i ela­sty­na. To powo­du­je, że nasza skó­ra wyglą­da mniej zdro­wo, a przy tym szyb­ciej się sta­rze­je. Błę­dem jest rów­nież myśle­nie, że miód czy syrop z aga­wy jest mniej szko­dli­wy. Rzecz się rów­nież tyczy bar­dzo słod­kich owo­ców. Im mniej spo­ży­wa­my cukru tym lepiej — wyja­śnia dermatolog.

Co cie­ka­we, na liście pro­duk­tów zaka­za­nych zna­lazł się rów­nież brą­zo­wy ryż, coś, do cze­go szcze­gól­nie die­te­ty­cy bar­dzo zachę­ca­ją. Jed­nak skro­bia i węglo­wo­da­ny znaj­du­ją­ce się w brą­zo­wym ryżu i kaszach sprzy­ja posta­rze­niu naszej skó­ry i wie­ku cia­ła. Na tej liście zna­la­zły się rów­nież maka­ro­ny i chleb. Zamiast ryżu spe­cja­list­ka zachę­ca do spró­bo­wa­nia star­te­go kala­fio­ra pod­sma­żo­ne­go na oli­wie z oli­wek. Rów­nież socze­wi­ca cie­szy się nie naj­lep­szą opi­nią w oczach der­ma­to­lo­ga. Socze­wi­ca boga­ta jest rów­nież w węglo­wo­da­ny zło­żo­ne, któ­re cia­ło prze­kształ­ca w glu­ko­zę, zapew­nia­jąc orga­ni­zmo­wi źró­dło ener­gii. Choć spe­cja­list­ka nie wyklu­cza jej z codzien­ne­go menu, jed­nak zde­cy­do­wa­nie pod­kre­śla wyż­szość warzyw, słod­kich ziem­nia­ków. Sko­ro w die­cie sprzy­ja­ją­cej pięk­nej skó­rze war­to posta­wić przede wszyst­kim na warzy­wa, der­ma­to­log suge­ru­je, aby były to np. brokuły:

Nale­ży spo­ży­wać wie­le róż­no­rod­nych i co istot­ne róż­no­ko­lo­ro­wych warzyw. Wszyst­kie zawie­ra­ją anty­ok­sy­dan­ty, któ­re są szcze­gól­nie korzyst­ne dla nasze­go zdro­wia i wyglą­du. Na ogół im ciem­niej­sze, zie­lo­ne warzy­wa tym lepiej, dla­te­go szcze­gól­nie zachę­cam do się­ga­nia po bro­ku­ły. Nale­ży za to uwa­żać na warzy­wa skro­bio­we jak paster­nak czy rze­pa, któ­re mogą pod­nieść poziom cukru we krwi szyb­ciej niż cukier sto­ło­wy — wyja­śnia specjalistka.

Inte­re­su­ją­ce, że w die­cie nie nale­ży uni­kać tłusz­czów i cze­ko­la­dy, jed­nak nale­ży pamię­tać, że jeśli już pozwa­la­my sobie na chwi­lę sło­dy­czy to musi to być cze­ko­la­da naj­wyż­szej, jako­ści, a nie zwy­kły, cze­ko­la­do­wy bato­nik. Co cie­ka­we, rów­nież alko­hol jest dopusz­czal­ny, kie­li­szek czer­wo­ne­go wytraw­ne­go wina czy drink spo­rzą­dzo­ny z tequ­ili wody i limon­ki to lep­sze roz­wią­za­nie niż prze­sło­dzo­ne koktajle.

Spe­cja­list­ka zachę­ca rów­nież do 24 godzin­nej gło­dów­ki dwa razy w tygo­dniu, któ­ra nie tyl­ko korzyst­nie wpły­nie na nasze cia­ło, ale popra­wi rów­nież wygląd i kon­dy­cję skóry.