Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Co powin­no się pić w cią­gu dnia? Jakich napo­jów unikać?

Powin­ni­śmy wypi­jać mini­mum 2 litry napo­jów dzien­nie. Naj­le­piej, gdy są zróż­ni­co­wa­ne i w ten spo­sób dostar­cza­ją nam róż­nych wita­min i mikro­ele­men­tów. W cią­gu dnia war­to wybie­rać nie­ga­zo­wa­ną wodę, zawie­ra­ją­cą odpo­wied­nią pro­por­cję mine­ra­łów — szcze­gól­nie wap­nia, magne­zu, sodu, żela­za i węglo­wo­da­nów. Jeśli decy­du­je­my się na sok, wybierz­my ten natu­ral­nie męt­ny, nie­pa­ste­ry­zo­wa­ny w 100% wyko­na­ny z owo­ców i warzyw. Powin­ni­śmy uni­kać napo­jów gazo­wa­nych, przede wszyst­kim tych z dużą ilo­ścią cukru lub jego sztucz­ny­mi zamien­ni­ka­mi. Pamię­taj­my też, że alko­hol i kawa mogą dzia­łać na nasz orga­nizm odwadniająco.