Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZADBAJ O CIA­ŁO – TRE­NUJ JOGĘ

Cho­ciaż joga nie jest naj­prost­szym spo­so­bem aktyw­no­ści spor­to­wej, to ten rodzaj gim­na­sty­ki wciąż przy­cią­ga wie­lu zwo­len­ni­ków. Dla­cze­go? Joga to nie tyl­ko ćwi­cze­nia dla cia­ła, ale i umy­słu. Wbrew powszech­nej opi­nii, na jodze moż­na się napraw­dę spocić.

Do ćwi­cze­nia jogi nie są potrzeb­ne spe­cja­li­stycz­ne urzą­dze­nia, nie­na­gan­ne zdro­wie i per­fek­cyj­na kon­dy­cja. Wystar­czy luź­ny strój i kawa­łek wol­nej prze­strze­ni. Na zaję­cia mogą uczęsz­czać wszy­scy, bez wzglę­du na wiek i płeć. Aby jed­nak zacząć przy­go­dę z jogą, nie­zbęd­ny będzie wykwa­li­fi­ko­wa­ny nauczy­ciel. Jego wska­zów­ki pomo­gą nam wyko­nać poszcze­gól­ne asa­ny popraw­nie, bez ryzy­ka kontuzji.

Zdro­wy duch

Joga nie tyl­ko świet­nie kształ­tu­je syl­wet­kę, ale wpły­wa tak­że na stan nasze­go umy­słu. W trak­cie zajęć opa­no­wu­je­my sztu­kę relak­sa­cji, któ­ra jest przy­dat­na w chwi­lach napię­cia, towa­rzy­szą­cych nam w pra­cy czy na uczel­ni. Pozy­tyw­ny wpływ jogi na zdro­wie został potwier­dzo­ny naukowo.

Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu New Mexi­co (USA) dowio­dły, że regu­lar­ne tre­nin­gi jogi zmniej­sza­ją o 51 proc. czę­sto­tli­wość pod­ja­da­nia pod wpły­wem emo­cji. Ponad­to u uczest­ni­ków tego eks­pe­ry­men­tu, hor­mon stre­su spadł o 15–20 proc. już po pierw­szym dniu ćwi­czeń. Joga koi ner­wy, poma­ga się wyci­szyć. Popra­wia rów­nież samo­po­czu­cie, co sprzy­ja pro­ce­so­wi for­mo­wa­nia sylwetki.

Nauczy­ciel pomoże

Joga nie jest ura­zo­wym spor­tem. Jest dosko­na­łą alter­na­ty­wą dla tych, któ­rzy z powo­du cho­ro­by lub bólów krę­go­słu­pa, nie mogą tre­no­wać innych dys­cy­plin. Joga spraw­dza się tak­że jako for­ma reha­bi­li­ta­cji dla tych, któ­rzy po wypad­ku chcą wró­cić do for­my. Waż­ne jest jed­nak, aby na począt­ku przy­go­dy z jogą sko­rzy­stać z pomo­cy wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go tre­ne­ra, któ­ry wska­że jak odpo­wied­nio wyko­ny­wać asany.

Nauczy­ciel poma­ga opa­no­wać poszcze­gól­ne pozy­cje i tech­ni­ki oddy­cha­nia. Pod jego okiem począt­ku­ją­cy nauczą się wyko­ny­wać ruchy pre­cy­zyj­nie i pra­wi­dło­wo tech­nicz­nie, dzię­ki cze­mu w przy­szło­ści unik­ną ura­zów, nawet jak będą prak­ty­ko­wać jogę w zaci­szu wła­sne­go domu. Dzię­ki obec­no­ści nauczy­cie­la, ćwi­czą­cy nie muszą się zasta­na­wiać nad kolej­no­ścią wyko­ny­wa­nych asan, co poma­ga sku­pić się na tym, co w jodze naj­waż­niej­sze — utrzy­ma­niu w rów­no­wa­dze cia­ła i umy­słu — prze­ko­nu­je Aga­ta Bed­na­rek mana­ger klu­bu Rem­plus Fitness.

Joga z krzesłem

Joga, w prze­ci­wień­stwie do innych spor­tów, rzeź­bi i wzmac­nia wszyst­kie par­tie cia­ła. Asa­ny anga­żu­ją do pra­cy wszyst­kie mię­śnie i ścię­gna, dzię­ki cze­mu nasza syl­wet­ka kształ­tu­je się rów­no­mier­nie. Regu­lar­ne prak­ty­ko­wa­nie jogi popra­wia posta­wę cia­ła i ogól­ną kon­dy­cję. Pozy­cje któ­re dotych­czas były nie­moż­li­we do wyko­na­nia, po pew­nym cza­sie przy­cho­dzą z łatwością.

Joga tre­no­wa­na jest w wie­lu róż­nych sty­lach, tak więc gdy dotych­cza­so­wy tryb ćwi­czeń nam się znu­dzi, może­my się­gnąć po coś nowe­go. Joga Iyen­gar dopusz­cza sto­so­wa­nie uroz­ma­iceń, takich jak liny, paski czy krze­sła. Poma­ga­ją one w wyko­na­niu pozy­cji tym, któ­rym bra­ku­je jesz­cze siły czy ela­stycz­no­ści. Nato­miast tym, któ­rzy chcą się spo­cić, pole­ca się Astan­ga Jogę, naj­bar­dziej dyna­micz­ną i wyma­ga­ją­cą odmia­nę ćwi­czeń. Cha­rak­te­ry­zu­je się ona płyn­ny­mi przej­ścia­mi pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi asa­na­mi. Te z kolei two­rzą całe serie, na kształt ukła­du cho­re­ogra­ficz­ne­go. Klu­czo­wym ele­men­tem tre­nin­gu jest syn­chro­ni­za­cja ruchu ćwi­czą­ce­go z odde­chem. Astan­ga Joga prze­zna­czo­na jest dla osób z dobrą kon­dy­cją, lubią­cych inten­syw­ny wysi­łek fizyczny.

Tre­ning jogi przy­no­si widocz­ne rezultaty.

Poma­ga wyrzeź­bić brzuch, ramio­na, talię i poślad­ki. Regu­lar­ne ćwi­cze­nia dają rów­nież efek­ty, któ­re nie są widocz­ne gołym okiem. Joga popra­wia meta­bo­lizm, a ćwi­cze­nia roz­cią­ga­ją­ce i wzmac­nia­ją­ce mię­śnie szkie­le­to­we poma­ga­ją w zma­ga­niach ze scho­rze­nia­mi krę­go­słu­pa. Joga popra­wia stan ukła­du krążenia.Podczas ćwi­czeń dotle­nia­my komór­ki cia­ła, dzię­ki cze­mu opóź­nia się pro­ces ich sta­rze­nia. Dzię­ki jodze nie tyl­ko czu­je­my się mło­dziej, ale i wyglą­da­my mło­dziej. Na pyta­nie o to jak oszu­kać zegar i mat­kę natu­rę, odpo­wiedź jest jed­na, tre­nuj jogę.