Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZABU­DO­WA BALKONU

Zabu­do­wa­ny bal­kon nie wyglą­da prze­waż­nie zbyt este­tycz­nie, choć jego wła­ści­ciel po prze­pro­wa­dze­niu takiej inwe­sty­cji odno­si pew­ne korzy­ści (dodat­ko­wa powierzch­nia, ocie­ple­nie miesz­ka­nia, itp.). Jeśli się na nią zde­cy­du­je­my trze­ba pamię­tać o uzy­ska­niu zgo­dy zarzą­du spół­dziel­ni lub wspól­no­ty miesz­ka­nio­wej, bowiem zabu­do­wa ozna­cza zmia­nę este­ty­ki ele­wa­cji całe­go budynku.

Jeże­li pra­ce na bal­ko­nie nie będą pole­ga­ły na mon­ta­żu lek­kich, prze­su­wa­nych ele­men­tów alu­mi­nio­wych, ale wią­zać się mają z zakła­da­niem okien PCV i roz­biór­ką dotych­cza­so­wych okien i drzwi bal­ko­no­wych, trze­ba poin­for­mo­wać o nich sta­ro­stwo. Mogą być bowiem potrak­to­wa­ne jako zmia­na prze­zna­cze­nia pomiesz­cze­nia i roz­bu­do­wa miesz­ka­nia. W tym wypad­ku wyma­ga­ne jest pozwo­le­nie na budo­wę. Jeśli go nie będzie nad­zór budow­la­ny uzna zabu­do­wę za samo­wo­lę. Wte­dy trze­ba będzie wszyst­ko roze­brać, albo przed­się­wzię­cie zale­ga­li­zo­wać, a to wią­że się ze spo­ry­mi kosztami.

Jeśli w cią­gu 30 dni od dorę­cze­nia zgło­sze­nia do sta­ro­stwa nie wyra­zi ono sprze­ci­wu, moż­na roz­po­cząć prace.

JAG