Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WYDZIE­DZI­CZE­NIE

Jeże­li spad­ko­bier­ca usta­wo­wy (współ­mał­żo­nek, dzie­ci, wnu­ki, rodzi­ce lub inni człon­ko­wie rodzi­ny) zosta­nie pomi­nię­ty w testa­men­cie, może w sądzie docho­dzić tak zwa­ne­go zachow­ku od obda­ro­wa­nych. Jest to kwo­ta pie­nięż­na odpo­wia­da­ją­ca prze­waż­nie poło­wie war­to­ści mająt­ku, któ­ry by mu przy­pa­dał, gdy­by brał udział w podzia­le spad­ku. Jeśli spad­ko­daw­ca chce, aby nie dostał tak­że zachow­ku musi go wydzie­dzi­czyć. Nie moż­na jed­nak tego uczy­nić bez kon­kret­nych przy­czyn. Nale­żą do nich mię­dzy inny­mi sytu­acje kie­dy spadkobierca:

- wbrew woli spad­ko­daw­cy postę­pu­je w spo­sób nie­zgod­ny z zasa­da­mi współ­ży­cia spo­łecz­ne­go, czy­li przy­kła­do­wo utrzy­mu­je się z hazar­du lub popeł­nia prze­stęp­stwa;
— jest uza­leż­nio­ny od nar­ko­ty­ków lub alko­ho­lu;
— dopusz­cza się wobec spad­ko­daw­cy lub osób mu naj­bliż­szych cięż­kie­go umyśl­ne­go prze­stęp­stwa, przy­kła­do­wo: zabój­stwa, pozba­wie­nia wol­no­ści, kra­dzie­ży, rażą­cej obra­zy czci (powin­no to zostać potwier­dzo­ne sądo­wym wyro­kiem ska­zu­ją­cym);
— upo­rczy­wie nie dopeł­niał wobec spad­ko­daw­cy obo­wiąz­ków rodzinnych.

Wydzie­dzi­czo­ny może docho­dzić swo­ich praw przed sądem, gdzie powi­nien udo­wod­nić, że nie było prze­sła­nek do wydzie­dzi­cze­nia, gdyż:
— testa­ment jest nie­waż­ny, ponie­waż w chwi­li spo­rzą­dza­nia go spad­ko­daw­ca nie był poczy­tal­ny;
— testa­ment został zmie­nio­ny;
— spad­ko­daw­ca przed śmier­cią wyba­czył mu wszyst­kie przewinienia.

      Wydzie­dzi­czyć moż­na tyl­ko w testa­men­cie, a skut­ki tego nie roz­cią­ga­ją się na zstęp­nych wydzie­dzi­czo­ne­go, czy­li na jego dzie­ci i wnu­ki, któ­re mogą sta­rać się o zachowek.

 

JAG