Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wspar­cie osób nie­wi­do­mych na ryn­ku pracy

Towa­rzy­stwo Opie­ki Nad Ociem­nia­ły­mi dział ds. Absol­wen­tów zapra­sza ser­decz­nie do udzia­łu w pro­jek­cie w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go ” Wspar­cie osób nie­wi­do­mych na ryn­ku pra­cy III “, któ­ry ma na celu akty­wi­za­cję spo­łecz­no-zawo­do­wą osób nie­wi­do­mych z całe­go kraju.

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do osób, któ­re posia­da­ją orze­cze­nie o znacz­nym bądź umiar­ko­wa­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści z tytu­łu wzro­ku. Uczest­ni­cy pro­jek­tu zysku­ją moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nych warsz­ta­tach, kur­sach i szko­le­niach, o któ­rych moż­na wię­cej prze­czy­tać na stro­nie: www.cpik.home.pl

Do udzia­łu w pro­jek­cie zachę­ca­my rów­nież oso­by Tobie naj­bliż­sze: rodzi­nę, opie­ku­nów, przy­ja­ciół. Mogą oni sko­rzy­stać z Warsz­ta­tów wspie­ra­ją­cych dla rodzin i opie­ku­nów oraz indy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­sta­mi np. dorad­cą zawo­do­wym, leka­rzem, psy­cho­lo­giem, praw­ni­kiem czy tyflopedagogiem.

 

Źró­dło: http://www.laski.edu.pl