Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­ca jako opie­kun osób star­szych — zwięk­sza się popyt

Ta wia­do­mość, szcze­gól­nie może zain­te­re­so­wać oso­by, wolon­ta­riu­szy, pra­cow­ni­ków opie­ki spo­łecz­nej, któ­re pro­fe­sjo­nal­nie zaj­mu­ją się udzie­la­niem pomo­cy w zaj­mo­wa­niu się oso­ba­mi star­szy­mi. Poni­żej treść komu­ni­ka­tu pra­so­we­go.
Pro­ces sta­rze­nia się spo­łe­czeń­stwa zwięk­sza popyt na usłu­gi pro­fe­sjo­nal­nej opie­ki nad oso­ba­mi star­szy­mi. Cho­ciaż w Pol­sce wciąż to przede wszyst­kim człon­ko­wie rodzi­ny przej­mu­ją na sie­bie ten obo­wią­zek, to w wie­lu sytu­acjach korzy­sta­ją z pomo­cy. Poli­ty­cy pra­cu­ją nad pro­jek­tem zmian w pra­wie, któ­re umoż­li­wią m.in. wspar­cie dla osób nie­sa­mo­dziel­nych i ich opie­ku­nów. Pro­ces sta­rze­nia się Pola­ków z roku na rok przy­spie­sza. Podob­nie jak w Euro­pie, w Pol­sce mamy do czy­nie­nia z rosną­cym odset­kiem osób star­szych przy zmniej­sza­ją­cym się udzia­le osób w wie­ku pro­duk­cyj­nym. Oso­by w wie­ku powy­żej 65 lat sta­no­wią obec­nie 13,5 proc. pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa (ponad 5 milio­nów) – wyni­ka z danych GUS. Pro­gno­zu­je się, że do 2030 roku licz­ba ta się podwoi.

Odpo­wie­dzią par­la­men­ta­rzy­stów na sta­rze­nie się spo­łe­czeń­stwa jest pro­jekt usta­wy o pomo­cy oso­bom nie­sa­mo­dziel­nym. Zakła­da on m.in. wpro­wa­dze­nie bonów opie­kuń­czych oraz urlo­pów w celu opie­ki nad oso­ba­mi nie­sa­mo­dziel­ny­mi. Pro­jekt został przed­sta­wio­ny w maju br.
– Dzię­ki pomo­cy rzą­du więk­sza część spo­łe­czeń­stwa będzie mogła sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy w opie­ce nad oso­ba­mi star­szy­mi – mówi Agen­cji Infor­ma­cyj­nej New­se­ria Doro­ta Mach­nik, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Wspar­cia Ope­ra­cyj­ne­go w Promedica24.
Zapo­trze­bo­wa­nie na takie usłu­gi rośnie z roku na rok. Eks­per­ci pro­gno­zu­ją, że będzie jesz­cze więk­sze. Doty­czy to całej Euro­py. Obec­nie śred­nia dłu­gość życia kobiet wyno­si oko­ło 81 lat, a męż­czyzn 72. Sza­cu­je się, że dzie­ci uro­dzo­ne w dzi­siej­szej Pol­sce będą doży­wać 100 lat.
W Pol­sce oso­ba­mi star­szy­mi na ogół zaj­mu­ją się człon­ko­wie rodzi­ny. Wyni­ka to z m.in. z naszej kul­tu­ry i tra­dy­cji.
– Przede wszyst­kim nale­ży uświa­da­miać oso­bom zaj­mu­ją­cym się swo­imi bli­ski­mi, senio­ra­mi, że im też nale­ży się odpo­czy­nek, że bez ich sił wital­nych, bez ich ener­gii opie­ka nie będzie mia­ła takiej war­to­ści, jaką powin­na mieć, że na ten odpo­czy­nek zasłu­gu­ją – tłu­ma­czy Doro­ta Mach­nik.
Dla­te­go Promedica24 – czo­ło­wy dostaw­ca usług opie­kuń­czych w Pol­sce i w Niem­czech, posta­no­wi­ła wpro­wa­dzić nową waka­cyj­ną usłu­gę. Pole­ga ona na zapew­nie­niu senio­rom pro­fe­sjo­nal­nej opie­ki domo­wej na czas waka­cyj­nej nie­obec­no­ści pozo­sta­łych człon­ków rodzi­ny. Jak pod­kre­śla przed­sta­wi­ciel­ka fir­my, opie­ka w ramach waka­cyj­nej usłu­gi nie wyma­ga zmia­ny oto­cze­nia przez star­szą oso­bę, bo jest świad­czo­na w domach pod­opiecz­nych.
– Nasz per­so­nel zapew­nia towa­rzy­stwo pod­czas nie­obec­no­ści człon­ka rodzi­ny, ale rów­nież pomo­że w czyn­no­ściach życia codzien­ne­go. Są to pod­sta­wo­we czyn­no­ści zwią­za­ne np. z jedze­niem, ubie­ra­niem, jeśli tego wyma­ga stan pod­opiecz­ne­go – z myciem, zacho­wa­niem higie­ny, ale cza­sa­mi mogą to być wyj­ścia na spa­cer czy wyj­ście po zaku­py – wymie­nia Mach­nik. Pod­kre­śla, że takie roz­wią­za­nie jest dużo bar­dziej korzyst­ne niż np. umiesz­cze­nie star­szej oso­by na ten sam czas w domu opie­ki.
– Usłu­gi świad­czo­ne są w róż­nym prze­dzia­le cza­so­wym. Zaczy­na­jąc od usług godzi­no­wych, kie­dy rodzi­na może sko­rzy­stać z 2 czy 4 godzin dzien­nie, poprzez usłu­gi cało­do­bo­we aż do usług cało­do­bo­wych z zamiesz­ka­niem – tłumaczy.