Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

LECZE­NIE UZDROWISKOWE

Z lecze­nia uzdro­wi­sko­we­go może sko­rzy­stać każ­dy ubez­pie­czo­ny, któ­ry otrzy­ma sto­sow­ne skie­ro­wa­nie od lekarza.

Lecze­nie uzdro­wi­sko­we obej­mu­je trzy rodza­je świad­czeń:
1. Lecze­nie w szpi­tal uzdro­wi­sko­wym
2. Lecze­nie w sana­to­rium uzdro­wi­sko­we
3. Lecze­nie ambulatoryjne

Pobyt w szpi­ta­lu uzdro­wi­sko­wym trak­to­wa­ny jest jako kon­ty­nu­acja lecze­nia szpi­tal­ne­go. Jest on cał­ko­wi­cie bez­płat­ny i odby­wa się w ramach zwol­nie­nia lekarskiego.

Na lecze­nie w sana­to­rium uzdro­wi­sko­wym kie­ru­je lekarz ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go:
1. lekarz pierw­sze­go kon­tak­tu,
2. lekarz spe­cja­li­sta
3. bądź lekarz ze szpitala.

Wysta­wia­jąc skie­ro­wa­nie, może on wska­zać zale­ca­ne miej­sce i rodzaj lecze­nia uzdro­wi­sko­we­go. Skie­ro­wa­nie takie, wraz z doku­men­ta­cją medycz­ną, prze­sy­ła­ne jest przez leka­rza wysta­wia­ją­ce­go skie­ro­wa­nie do oddzia­łu woje­wódz­kie­go Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdrowia.

W cią­gu 30 dni od daty wpły­nię­cia skie­ro­wa­nia do oddzia­łu, lekarz spe­cja­li­sta doko­nu­je jego wery­fi­ka­cji. Ter­min ten może zostać wydłu­żo­ny o 14 dni w przy­pad­ku, gdy koniecz­ne jest uzu­peł­nie­nie infor­ma­cji medycznej.

Po stwier­dze­niu zasad­no­ści skie­ro­wa­nia przez leka­rza spe­cja­li­stę, oddział woje­wódz­ki Fun­du­szu okre­śla miej­sce, rodzaj oraz czas trwa­nia lecze­nia uzdro­wi­sko­we­go, przy czym wcze­śniej­sze wska­za­nia na skie­ro­wa­niu nie muszą zostać uwzględnione.

Potwier­dzo­ne przez oddział skie­ro­wa­nie dostar­cza­ne jest ubez­pie­czo­ne­mu nie póź­niej niż na 14 dni przed roz­po­czę­ciem leczenia.

Oddział może nie potwier­dzić skie­ro­wa­nie w przy­pad­ku, gdy bra­ku­je miejsc w odpo­wied­nich zakła­dach lecze­nia uzdro­wi­sko­we­go. W takiej sytu­acji skie­ro­wa­nie tra­fia na listę ocze­ku­ją­cych i zosta­je potwier­dzo­ne w momen­cie, gdy odpo­wied­nie miej­sce jest dostępne.

W przy­pad­ku, gdy lekarz spe­cja­li­sta nie potwier­dzi zasad­no­ści skie­ro­wa­nia, doku­men­ta­cja odsy­ła­na jest leka­rzo­wi, któ­ry wysta­wił skie­ro­wa­nie z poda­niem uza­sad­nie­nia odmo­wy. Od decy­zji takiej nie przy­słu­gu­je odwołanie.

Ubez­pie­czo­ny wyjeż­dża do sana­to­rium w ramach urlo­pu wypo­czyn­ko­we­go i pokry­wa część kosz­tów zakwa­te­ro­wa­nia i wyży­wie­nia oraz kosz­ty prze­jaz­du. Z wszel­kich opłat za pobyt zwol­nio­ne są dzie­ci i mło­dzież do 18 roku życia, a jeże­li kształ­cą się dalej — do ukoń­cze­nia 26 lat, dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne w stop­niu znacz­nym (bez ogra­ni­cze­nia wie­ku), a tak­że dzie­ci upraw­nio­ne do ren­ty rodzinnej.

O tym jak czę­sto moż­na się ubie­gać o wyjazd do sana­to­rium decy­du­ją wewnętrz­ne uchwa­ły woje­wódz­kich oddzia­łów NFZ. Uza­leż­nio­ne jest to przede wszyst­kim od ilo­ści środ­ków, któ­ry­mi dys­po­nu­je oddział, ilo­ści miejsc w ośrod­kach uzdro­wi­sko­wych oraz ilo­ści wnio­sków napły­wa­ją­cych do oddzia­łu. Okres poby­tu na lecze­niu uzdro­wi­sko­wym dla doro­słych wynosi:

1) dla lecze­nia w szpi­ta­lu uzdro­wi­sko­wym — 21 dni;
2) dla lecze­nia w sana­to­rium uzdro­wi­sko­wym — 21 dni;
3) dla lecze­nia ambu­la­to­ryj­ne­go od 6 do 18 dni zabiegowych.

Okres poby­tu na lecze­niu uzdro­wi­sko­wym dla dzie­ci wynosi:

1) dla lecze­nia w szpi­ta­lu uzdro­wi­sko­wym — 27 dni;
2) dla lecze­nia w sana­to­rium uzdro­wi­sko­wym — 21 dni;
3) dla lecze­nia ambu­la­to­ryj­ne­go od 6 do 18 dni zabiegowych.

Odpłat­ność za pobyt w sana­to­rium uzdro­wi­sko­wym róż­ni­cu­je się ze wzglę­du na sezon roz­li­cze­nio­wy, w któ­rym ubez­pie­czo­ny odby­wa leczenie:

sezon I — od dnia 1 paź­dzier­ni­ka do dnia 30 kwiet­nia;
sezon II — od dnia 1 maja do dnia 30 września.

Opła­ta za pobyt uza­leż­nio­na jest tak­że od stan­dar­du zakwa­te­ro­wa­nia.
1. stan­dard I — pokój 1 — oso­bo­wy z peł­nym węzłem higie­nicz­no-sani­tar­nym, pokój 1 — oso­bo­wy w stu­dio 
2. stan­dard II — pokój 1‑osobowy bez peł­ne­go węzła higie­nicz­no-sani­tar­ne­go;
3. stan­dard III — pokój 2‑osobowy z peł­nym węzłem higie­nicz­no-sani­tar­nym; pokój 2‑osobowy w stu­dio
4. stan­dard IV — pokój 2‑osobowy bez peł­ne­go węzła higie­nicz­no-sani­tar­ne­go;
5. stan­dard V — pokój wie­lo­oso­bo­wy z peł­nym węzłem higie­nicz­no-sani­tar­nym, pokój wie­lo­oso­bo­wy w stu­dio; 
6. stan­dard VI — pokój wie­lo­oso­bo­wy bez węzła higieniczno-sanitarnego;

Przez pokój w stu­dio nale­ży rozu­mieć jeden z dwóch lub wię­cej pokoi posia­da­ją­cych wspól­ną łazien­kę i przedpokój.

Czę­scio­wa odpłat­ność za kosz­ty wyży­wie­nia i zakwa­te­ro­wa­nia w sana­to­rium uzdro­wi­sko­wym za jeden dzień poby­tu ubez­pie­czo­ne­go, któ­rą pokry­wa pacjent, wyno­si (od 1 maja 2007 r.):

Staw­ki za dzień poby­tu w sanatorium1 X‑30 IV1 V‑30 IX
Pokój 1‑osobowy z peł­nym węzłem higieniczno-sanitarnym23,00 zł30,00 zł
Pokój 1‑osobowy w studio19,00 zł27,00 zł
Pokój 1‑osobowy bez peł­ne­go węzła higieniczno-sanitarnego18,00 zł24,00 zł
Pokój 2‑osobowy z peł­nym węzłem higieniczno-sanitarnym14,00 zł20,00 zł
Pokój 2‑osobowy w studio12,00 zł18,00 zł
Pokój 2‑osobowy bez peł­ne­go węzła higieniczno-sanitarnego10,50 zł14,00 zł
Pokój wie­lo­oso­bo­wy z peł­nym węzłem higieniczno-sanitarnym9,00 zł10,50 zł
Pokój wie­lo­oso­bo­wy w studio8,00 zł9,50 zł
Pokój wie­lo­oso­bo­wy bez peł­ne­go węzła higieniczno-sanitarnego7,50 zł9,00 zł

Z opłat tych zwol­nio­ne są:

Dzie­ci i mło­dzież do ukoń­cze­nia lat 18, a jeże­li kształ­cą się dalej — do ukoń­cze­nia lat 26.
Dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne w znacz­nym stop­niu — bez ogra­ni­cze­nia wie­ku (w prak­ty­ce oso­by posia­da­ją­ce orze­cze­nie o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, wyda­ne na sta­łe, któ­rych nie­peł­no­spraw­ność powsta­ła w okre­sie dzie­ciń­stwa).
Dzie­ci upraw­nio­ne do ren­ty rodzin­nej.
Aby sko­rzy­stać z lecze­nia ambu­la­to­ryj­ne­go pacjent tak­że potrze­bu­je skie­ro­wa­nia od leka­rza, na któ­rym musi być zazna­czo­ne, że cho­dzi o taką for­mę lecze­nia. Oso­ba chcą­ca z nie­go sko­rzy­stać, sama decy­du­je gdzie i kie­dy chce się leczyć. Jedy­nym warun­kiem jest to, aby uzdro­wi­sko było dosto­so­wa­ne do lecze­nia dane­go scho­rze­nia, oraz aby mia­ło pod­pi­sa­ną umo­wę z oddzia­łem woje­wódz­kim NFZ.
Przed skie­ro­wa­niem wnio­sku do oddzia­łu NFZ nale­ży zapew­nić sobie zakwa­te­ro­wa­nie w  danej miej­sco­wo­ści uzdro­wi­sko­wej (w samym domu sana­to­ryj­nym lub na kwa­te­rze pry­wat­nej), a na skie­ro­wa­niu zazna­czyć, kie­dy i gdzie pacjent chce wyjechać.

Skie­ro­wa­nie takie pod­le­ga takiej samej wery­fi­ka­cji, jak w przy­pad­ku skie­ro­wa­nia do sana­to­rium i trwa oko­ło 14 dni.

W ramach uzdro­wi­sko­we­go lecze­nia ambu­la­to­ryj­ne­go ubez­pie­czo­ny ma zapew­nio­ne bada­nia lekar­skie oraz nie mniej niż trzy zabie­gi fizy­kal­ne dzien­nie. Lecze­nie takie może trwać 14 lub 21 dni. Pod­sta­wa praw­na: Usta­wa z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (Dz.U. nr 210, poz. 2135); Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Zdro­wia z dnia 15 grud­nia 2004 r. w spra­wie lecze­nia uzdro­wi­sko­we­go (Dz.U. nr 274, poz. 2724).

Oddzia­ły NFZ w Polsce:

Dol­no­ślą­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Depar­ta­ment Medycz­ny dział Sana­to­ryj­ny tel.: 0*71 374 72 21(dla dzie­ci), 0*71 374 72 23 do 26 (dla doro­słych)
Kujaw­sko-Pomor­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Wydział  Uzdro­wisk tel.: 0*52 325 27 23
Lubel­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Zespół ds. Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go tel.: 0*81 531 05 14, 531 05 41, 531 06 05, 531 06 06
Lubu­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Wydział Reha­bi­li­ta­cji Medycz­nej, Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go i Pro­mo­cji Zdro­wia tel.: 0*68 328 76 08
Łódz­ki Oddział Woje­wódz­ki NFZ Wydział Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go tel.: 0*42 633 37 04, 633 35 33
Mało­pol­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Biu­ro Obsłu­gi Ubez­pie­czo­ne­go tel.: 0*12 630 37 00 (cen­tra­la)
Mazo­wiec­ki Oddział Woje­wódz­ki NFZ Infor­ma­cja uzdro­wi­sko­wa tel.: 0*22 480 43 84, 480 43 70, 480 43 71, 480 43 72
Opol­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Sek­cja ds. Reali­za­cji Umów Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go tel.: 0*77 402 01 38, 402 01 39
Pod­kar­pac­ki Oddział Woje­wódz­ki NFZ Dział Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go tel.: 0*17 852 86 71
Pod­la­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Dział Uzdro­wisk tel.: 0*85 745 95 23
Pomor­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Biu­ro Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go tel.: 0*58 511 02 57
Ślą­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Wydział Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go tel.: 0*32 254 23 52, 735 17 30
Świę­to­krzy­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Wydział Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go tel.: 0*41 364 62 42, 364 62 41
e‑mail: sanatoria@nfz-kielce.pl
War­miń­sko-Mazur­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Lecz­nic­two Uzdro­wi­sko­we tel.: 0*89 532 74 10, 539 99 25
Wiel­ko­pol­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Wydział Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go. tel.: 0*61 850 61 89, 850 61 30, 850 61 32
Zachod­nio­po­mor­ski Oddział Woje­wódz­ki NFZ Wydział ds. Lecz­nic­twa Uzdro­wi­sko­we­go. Tel.: 0*91 425 10 75 do 77

Autor: Doro­ta Landsberger