Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

CO GODZI­NĘ KTOŚ W POL­SCE TRA­CI NOGĘ

„Czło­wie­ku bądź mądry, zadbaj o swo­je koń­czy­ny dol­ne, ratuj swo­je nogi” – ape­lu­je prof. Marek Maru­szyń­ski, kie­row­nik II Kli­ni­ki Chi­rur­gii Ogól­nej, Onko­lo­gicz­nej i Naczy­nio­wej w Cen­tral­nym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym WAM w War­sza­wie. W Pol­sce co godzi­nę ktoś tra­ci nogę. Rocz­nie wyko­nu­je się w Pol­sce 9 tys. ampu­ta­cji, a licz­ba ta rośnie.

Prof. Maru­szyń­ski pod­kre­śla, że pro­blem nie­do­krwie­nia koń­czyn dol­nych jest pro­ble­mem ogól­no­spo­łecz­nym: Bar­dzo duża gru­pa ludzi spraw­nych inte­lek­tu­al­nie, rucho­wo, cier­pi z powo­du nie­do­krwie­nia koń­czyn. Dla­te­go nale­ży oce­niać spraw­ność rucho­wą, nie palić, upra­wiać aktyw­ność rucho­wą i badać poziom cukru. Cho­ry z kry­tycz­nym nie­do­krwie­niem koń­czyn bar­dzo czę­sto cier­pi na cho­ro­bę ser­ca, cho­ro­bę naczyń domó­zgo­wych; stąd waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka i wcze­sne wykry­cie – mówi.

Dla­te­go Pol­skie Towa­rzy­stwo Chi­rur­gów Naczy­nio­wych 14 grud­nia br. orga­ni­zu­je w całej Pol­sce Bia­łą Sobo­tę dla pacjen­tów z pro­ble­ma­mi naczy­nio­wy­mi. Akcja ta jest odpo­wie­dzią na coraz częst­szy pro­blem dostęp­no­ści pacjen­tów do ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej z zakre­su cho­rób naczyń. Lista pla­có­wek, w któ­rych pacjen­ci będą mogli sko­rzy­stać z bez­płat­nych kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stów znaj­dzie się na stro­nach: www.ptchn.pl i www.ocalnoge.pl.

- W Pol­sce sytu­acja pacjen­tów z pro­ble­ma­mi naczy­nio­wy­mi jest alar­mu­ją­ca. Potrze­bu­je­my rady­kal­nych zmian. Musi­my zwięk­szyć dostęp­ność do pro­fi­lak­ty­ki dia­gno­stycz­nej, poło­żyć więk­szy akcent na edu­ka­cję pacjen­tów, ich rodzin, jak rów­nież cią­głe kształ­ce­nie same­go śro­do­wi­ska lekar­skie­go — mówi dr hab. n. med. Wacław Kucz­mik, pre­zes Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Chi­rur­gów Naczyniowych.

Do włą­cze­nia się do Bia­łej Sobo­ty zapro­szo­ne są porad­nie naczy­nio­we oraz spe­cja­li­ści cho­rób naczyń z całej Pol­ski. Pla­ców­ki oraz leka­rze zain­te­re­so­wa­ni udzia­łem w tej ini­cja­ty­wie mogą się zgła­szać poprzez stro­nę inter­ne­to­wą Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Chi­rur­gii Naczyniowej.

Autor: Beata Rędziak