Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

BĄDŹ AKTYW­NY I SAMODZIELNY!

W Pol­sce jak i w kra­jach Euro­py obser­wu­je­my wzrost wie­ku sta­rze­nia się spo­łe­czeń­stwa, co ozna­cza, że każ­de­go dnia przy­by­wa osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych, któ­re bory­ka­ją się z pro­ble­ma­mi dnia codzien­ne­go , za przy­kład moż­na posta­wić tak bła­ha spra­wę jak zwy­czaj­ne korzy­sta­nie dla nas z toa­le­ty. Oso­by star­sze i oso­by nie­peł­no­spraw­ne w tym celu wyma­ga­ją dosto­so­wa­nia łazien­ki przez zasto­so­wa­nia środ­ków pomoc­ni­czych jak nasad­ki na toa­le­ty w przy­pad­ku osób nie­peł­no­spraw­nych mają­cych pro­blem ze wsta­wa­niem z niskiej toa­let, czy osób po zabie­gach endo­pro­te­zy (wymia­ny sta­wu biodrowego),w celu lep­szej ase­ku­ra­cji moż­na zasto­so­wać nasad­kę z poręczami.

Zamon­to­wa­nie porę­czy przy­ścien­nych lub uchyl­nych ogra­ni­czy ryzy­ko upad­ków zda­rza­ją­cych się w łazien­ce, jak rów­nież zapew­ni dodat­ko­wy punkt pod­par­cia przy wsta­wa­niu z toa­le­ty czy wcho­dze­niu i wycho­dze­niu z wanny.

Dodat­ko­wo zasto­so­wa­ny inny sprzęt likwi­du­ją­cy barie­ry archi­tek­to­nicz­ne w łazien­ce, w posta­ci sie­dzisk stoł­ków prysz­ni­co­wych czy ławe­czek nawan­no­wych , będzie wpły­wał w spo­sób zna­czą­cy na pod­nie­sie jako­ści życia oraz uła­twie­nie wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści dnia codziennego.

Następ­ną gru­pę środ­ków pomoc­ni­czych mogą sta­no­wić rów­nież wszel­kie­go rodza­ju pod­no­śni­ki wan­no­we ręcz­ne i wspo­ma­ga­ne elektrycznie.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds