Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wspar­cie osób z wybra­ny­mi Zespo­ła­mi Uwa­run­ko­wa­ny­mi Genetycznie

Pol­ski Zwią­zek Nie­wi­do­mych roz­po­czął reali­za­cję ogól­no­pol­skie­go pro­jek­tu Wspar­cie osób z wybra­ny­mi Zespo­ła­mi Uwa­run­ko­wa­ny­mi Gene­tycz­nie. Pro­jekt jest skie­ro­wa­ny do bez­ro­bot­nych i nie­ak­tyw­nych zawo­do­wo osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych ze scho­rze­nia­mi gene­tycz­ny­mi, ma na celu akty­wi­za­cję zawo­do­wą 300 nie­peł­no­spraw­nych oraz udzie­le­nie kom­plek­so­we­go wspar­cia 300 oso­bom z ich naj­bliż­sze­go otoczenia.

Orga­ni­za­to­rom zale­ży na dotar­ciu do jak naj­szer­sze­go gro­na osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych, któ­re były­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w tego rodza­ju dzia­ła­niach. Pro­jekt jest reali­zo­wa­ny we współ­pra­cy z PFRON i współ­fi­nan­so­wa­ny w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego.

Wśród prze­wi­dzia­nych dzia­łań znaj­du­ją się min.: warsz­ta­ty akty­wi­za­cji zawo­do­wej, prak­tycz­na nauka zawo­du, sta­że reha­bi­li­ta­cyj­ne, wspar­cie praw­ne i psy­cho­lo­gicz­ne. Uczest­ni­cy pro­jek­tu będą mogli sko­rzy­stać z kon­sul­ta­cji indy­wi­du­al­nych w zakre­sie scho­rzeń gene­tycz­nych, porad leka­rzy spe­cja­li­stów, czy wiza­ży­sty. Dodat­ko­wym atu­tem będzie moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z atrak­cji kul­tu­ral­nych dosto­so­wa­nych do moż­li­wo­ści per­cep­cyj­nych uczest­ni­ków. Ponad­to każ­dy z nich otrzy­ma drob­ny sprzęt likwi­du­ją­cy indy­wi­du­al­ne barie­ry w codzien­nym funkcjonowaniu.

Źró­dło : http://www.pzn.org.pl/