Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wspar­cie osób nie­wi­do­mych i słabowidzących

Wspar­cie osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych Pol­ski Zwią­zek Nie­wi­do­mych zapra­sza oso­by bez­ro­bot­ne i nie­ak­tyw­ne zawo­do­wo (mię­dzy 16 a 65 rokiem życia) z uszko­dze­niem wzro­ku spo­wo­do­wa­nym scho­rze­nia­mi gene­tycz­ny­mi oraz człon­ków ich naj­bliż­sze­go oto­cze­nia, do udzia­łu w dwu­let­nim pro­jek­cie Wspar­cie osób z wybra­ny­mi zespo­ła­mi uwa­run­ko­wa­ny­mi gene­tycz­nie.
Jeśli chcesz:

  • Sko­rzy­stać z porad spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie cho­rób gene­tycz­nych, tyflo­pe­da­go­gi­ki, doradz­twa zawo­do­we­go, pra­wa czy psychologii,
  • Dowie­dzieć się jak zało­żyć wła­sną dzia­łal­ność gospo­dar­czą i efek­tyw­nie poszu­ki­wać pracy,
  • pod­jąć naukę lub odbyć staż zawo­do­wy — zgłoś się do Pol­skie­go Związ­ku Nie­wi­do­mych, rekru­ta­cja jesz­cze trwa!

Zgło­sze­nia zawie­ra­ją­ce imię, nazwi­sko, wiek, nazwę scho­dze­nia, adres i tele­fon pro­si­my prze­sy­łać pod adres: rehabilitacja@pzn.org.pl

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz na stro­nie www.pzn.org.pl lub pod nume­rem tele­fo­nu 22 635 52 84.