Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne: część opie­ku­nów dosta­nie dwie decy­zje o przy­zna­niu dodatku

Rodzi­ce, któ­rzy uzy­ska­li pra­wo do świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go do koń­ca 2012 r. i obo­wią­zu­je ich pół­rocz­ny okres przej­ścio­wy, począt­ko­wo otrzy­ma­ją 200 zł wspar­cia tyl­ko przez trzy miesiące.

      Tak wyni­ka z wyja­śnie­nia Mini­ster­stwa Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, któ­re doty­czy reali­za­cji przez gmi­ny roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z 26 mar­ca 2013 r. w spra­wie usta­no­wie­nia rzą­do­we­go pro­gra­mu wspie­ra­nia osób upraw­nio­nych do świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go (Dz.U. poz. 413).

      Zgod­nie z nim pra­wo do wyno­szą­ce­go 200 zł dodat­ku wypła­ca­ne­go od kwiet­nia do grud­nia 2013 r. mają oso­by, któ­re speł­nia­ją nowe warun­ki jego uzy­ska­nia obo­wią­zu­ją­ce od począt­ku tego roku. Resort pra­cy przy­po­mi­na, że obec­nie są to dwie gru­py opie­ku­nów, a w zasa­dzie rodzi­ców zaj­mu­ją­cych się nie­peł­no­spraw­nym dziec­kiem, bo to oni naj­czę­ściej speł­nia­ją zmie­nio­ne zasa­dy przy­zna­wa­nia świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go. Do pierw­szej z nich nale­żą oso­by, któ­re naby­ły pra­wo do tego wspar­cia po 1 stycz­nia 2013 r., już na pod­sta­wie nowe­go brzmie­nia art. 17 usta­wy z 28 listo­pa­da 2003 r. o świad­cze­niach rodzin­nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Im doda­tek powi­nien być przy­zna­ny decy­zją admi­ni­stra­cyj­ną, któ­ra jest wyda­wa­na na pod­sta­wie postę­po­wa­nia wsz­czę­te­go przez gmi­nę z urzę­du, na cały okres obo­wią­zy­wa­nia pro­gra­mu, czy­li od kwiet­nia do grud­nia (chy­ba że wcze­śniej wyga­śnie orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści dziecka).

      Inna jest sytu­acja rodzi­ców, któ­rzy mają usta­lo­ne pra­wo do świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go przed zmia­ną prze­pi­sów. Ich obo­wią­zu­je bowiem pół­rocz­ny okres przej­ścio­wy, któ­ry koń­czy się 30 czerw­ca. Po tej dacie wyda­ne opie­ku­nom decy­zje wyga­sną z mocy pra­wa. Muszą więc oni jesz­cze raz zło­żyć wnio­sek o to świad­cze­nie (mogą to zro­bić już nawet teraz). W związ­ku z tym przy­zna­nie dodat­ku rów­nież jest moż­li­we jedy­nie do tej daty. Z kolei wypła­ca­nie go w okre­sie od lip­ca do grud­nia nastą­pi, gdy gmi­na wyda im decy­zję ponow­nie upraw­nia­ją­cą do świad­cze­nia pielęgnacyjnego.

– To ozna­cza, że ta gru­pa rodzi­ców otrzy­ma od nas dwie decy­zje przy­zna­ją­ce doda­tek – wska­zu­je Eli­za Dygas, kie­row­nik dzia­łu świad­czeń rodzin­nych Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Płocku.

Źró­dło: http://praca.gazetaprawna.pl/