Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Samo­rząd rów­nych szans

Ruszył kon­kurs na naj­lep­sze prak­ty­ki jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go w zakre­sie poli­ty­ki na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. O nagro­dy mogą ubie­gać się gmi­ny, powia­ty i woje­wódz­twa reali­zu­ją­ce pro­jek­ty obej­mu­ją­ce m.in. dostęp­ność do infor­ma­cji, komu­ni­ka­cji, edu­ka­cji, wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, miejsc i usług publicz­nych, a tak­że zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych.

Pre­mio­wa­ne będą tak­że inne nowa­tor­skie roz­wią­za­nia słu­żą­ce wyrów­ny­wa­niu szans nie­peł­no­spraw­nych we wszyst­kich dzie­dzi­nach życia.

Ubie­ga­ją­cy się o nagro­dę w edy­cji ogól­no­pol­skiej, będą­cy jed­nost­ka­mi samo­rzą­do­wy­mi z tere­nu woje­wódz­twa ślą­skie­go, któ­rych pro­jek­ty zosta­ną zgło­szo­ne w ramach tego­rocz­nej edy­cji Kon­kur­su „Samo­rząd Rów­nych Szans”, będą dodat­ko­wo ubie­gać się o tytuł „Ślą­skie­go Samo­rzą­du Rów­nych Szans”.

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs jest orga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Insty­tut Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go. Part­ne­rem pro­jek­tu jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Śląskiego.

Źró­dło: http://niepelnosprawni.slaskie.pl/