Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRZY­CHOD­NIA LEKAR­SKA „MIE­DZIO­WE­GO CEN­TRUM ZDRO­WIA” S.A.

Zarząd „Mie­dzio­we­go Cen­trum Zdro­wia” S.A. w Lubi­nie ma przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że od dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2013 roku, przy ul. Okrzei 14A w Legni­cy, roz­po­czy­na swo­ją dzia­łal­ność nowo wybu­do­wa­na Przy­chod­nia Lekar­ska „Mie­dzio­we­go Cen­trum Zdro­wia” S.A.

Przy­chod­nia zosta­ła zapro­jek­to­wa­na zgod­nie z naj­lep­szą wie­dzą tech­nicz­ną i budow­la­ną, a jej wypo­sa­że­nie i zatrud­nio­na kadra medycz­na zapew­nia­ją naj­wyż­sze stan­dar­dy usług medycznych.

W Przy­chod­ni funk­cjo­no­wać będą: gabi­ne­ty leka­rzy POZ, porad­nia pedia­trycz­na, porad­nia neo­na­to­lo­gicz­na, porad­nia oku­li­stycz­na, porad­nia laryn­go­lo­gicz­na, porad­nia chi­rur­gicz­na, porad­nia orto­pe­dycz­na, porad­nia kar­dio­lo­gicz­na, porad­nia neu­ro­lo­gicz­na, porad­nia der­ma­to­lo­gicz­na, porad­nia gine­ko­lo­gicz­na, porad­nia dia­be­to­lo­gicz­na, porad­nia endo­kry­no­lo­gicz­na, porad­nia gastro­lo­gicz­na, porad­nia psy­cho­lo­gicz­na, porad­nia medy­cy­ny pra­cy, pomoc ambu­la­to­ryj­na, reha­bi­li­ta­cja i fizy­ko­te­ra­pia, labo­ra­to­rium, pra­cow­nia RTG, pra­cow­nia USG, pra­cow­nia endoskopowa.

Otwie­ra­na Przy­chod­nia, wraz z całą jej infra­struk­tu­rą i zaple­czem kadro­wym, jest prze­zna­czo­na dla wszyst­kich miesz­kań­ców Legni­cy i rejo­nu. Inten­cją Zarzą­du „MCZ” S.A. jest speł­nie­nie ocze­ki­wań Pacjen­tów i zapew­nie­nie usług medycz­nych oraz kom­fort lecze­nia na wyso­kim poziomie.

Bar­tosz Kamuda