Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pod­no­śni­ki pio­no­we (win­dy) dla osób niepełnosprawnych

Barie­ry archi­tek­to­nicz­ne moż­na niwe­lo­wać, poprzez insta­la­cję pod­no­śni­ka pio­no­we­go. Jest to urzą­dze­nie podob­ne do wcze­śniej opi­sy­wa­nych plat­form scho­do­wych. Rów­nież jest przy­sto­so­wa­ne do trans­por­to­wa­nia osób na wóz­kach inwa­lidz­kich, jed­nak jak nazwa wska­zu­je poru­sza się nie wzdłuż bie­gu scho­dów (po sko­sie nad scho­da­mi), lecz w pio­nie. Jest to rodzaj dźwi­gu, naj­bar­dziej przy­po­mi­na­ją­cy zwy­kłą win­dę, ale znacz­nie tań­szy i łatwiej­szy w mon­ta­żu, szcze­gól­nie jeśli kon­struk­cja archi­tek­to­nicz­na budyn­ku nie pozwa­la na zasto­so­wa­nie stan­dar­do­wych rozwiązań.

Mon­taż tego rodza­ju win­dy dla nie­peł­no­spraw­nych wyma­ga prze­pro­wa­dze­nia drob­nych prac budow­la­nych, musi też być do tego odpo­wied­nie miej­sce. Trze­ba pamię­tać, że mon­taż takie­go pod­no­śni­ka jest obwa­ro­wa­ny prze­pi­sa­mi pra­wa budow­la­ne­go, muszą być speł­nio­ne okre­ślo­ne warun­ki doty­czą­ce m. in. zasilania.

Pod­no­śnik pio­no­wy, może być mon­to­wa­ny zarów­no wewnątrz budyn­ku, jak i na zewnątrz. Na ryn­ku dostęp­ne są wer­sje z szy­bem lub bez. Mate­riał z jakie­go są wyko­na­ne jest bar­dzo odpor­ny na dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych a ich sys­tem napę­do­wy w zasa­dzie bezawaryjny.

Cie­ka­wym roz­wią­za­niem jest zamon­to­wa­nie pod­no­śni­ka przed budyn­kiem z wej­ściem bez­po­śred­nio z bal­ko­nu. To znacz­ne uła­twie­nie dla oso­by poru­sza­ją­cej się na wóz­ku inwa­lidz­kim – może wycho­dzić z miesz­ka­nia z pomi­nię­ciem czę­sto wąskich i stro­mych scho­dów. To bar­dzo waż­ne, żeby oso­by star­sze lub nie­peł­no­spraw­ne nie były więź­nia­mi w swo­ich domach, tyl­ko dla­te­go, że mają pro­ble­my z poko­na­niem barier architektonicznych.

Pod­no­śni­ki pio­no­we to dobre roz­wią­za­nie rów­nież do zasto­so­wa­nia w miej­scach o dużym natę­że­niu ruchu. Pod­no­śni­ki takie głów­nie są spo­ty­ka­ne w urzę­dach, ban­kach, szko­łach, na dwor­cach, w metrze. W zależ­no­ści od mode­lu ich udźwig wyno­si 400–500kg, a wyso­kość pod­no­sze­nia to nawet kil­ka­na­ście metrów. Oprócz słu­że­nia oso­bom nie­peł­no­spraw­nym mogą być też wyko­rzy­sty­wa­ne jako win­dy towa­ro­we, znaj­du­ją więc sze­ro­kie zastosowanie.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds