Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pasa­że­ro­wie niepełnosprawni

Asy­sta dla pasa­że­rów niepełnosprawnych

Jed­ną z pod­sta­wo­wych zasad naszej poli­ty­ki kor­po­ra­cyj­nej jest zapew­nie­nie, aby wszy­scy nasi Klien­ci byli trak­to­wa­ni iden­tycz­nie w całym pro­ce­sie obsłu­gi. Pasa­że­rom nie­peł­no­spraw­nym zapew­nia­my potrzeb­ną asy­stę na lot­ni­skach i na pokła­dach naszych samolotów.

Jeże­li podró­żu­ją Pań­stwo rej­sem reali­zo­wa­nym przez samo­lot typu ATR-42 lub ATR-72, mogą wystą­pić restryk­cje doty­czą­ce prze­wo­zu osób nie­peł­no­spraw­nych. Zale­ca­my kon­takt z naszy­mi biu­ra­mi sprze­da­ży lub Call Cen­ter w celu upew­nie­nia się co do zakre­su usług i udo­god­nień ofe­ro­wa­nych przez naszych partnerów.

  • Asy­sta dla pasa­że­rów z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią ruchową
  • Asy­sta dla pasa­że­rów z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią wzrokową
  • Asy­sta dla pasa­że­rów z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią mowy i słuchu
  • Asy­sta dla pasa­że­rów podró­żu­ją­cych z psem przewodnikiem
  • Asy­sta dodatkowa
  • Restryk­cje

Asy­sta dla pasa­że­rów z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią ruchową

Na lot­ni­skach

- Wóz­ki inwa­lidz­kie i pojaz­dy elek­trycz­ne dostar­cza­ne przez służ­by lotniskowe

Jeże­li potrze­bu­ją Pań­stwo wózek inwa­lidz­ki lub jaką­kol­wiek inną pomoc przy poru­sza­niu się po lot­ni­sku, pro­si­my powia­do­mić nas o tym w trak­cie pro­ce­su rezer­wa­cji i zaku­pu bile­tu lub w dowol­nym momen­cie po doko­na­niu rezer­wa­cji i zaku­pu. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my, by infor­ma­cję o potrze­bie asy­sty zgło­sić do nas nie póź­niej niż 48 godzin przed wylo­tem. Zgło­sić taką potrze­bę mogą Pań­stwo w biu­rach sprze­da­ży PLL LOT, biu­rach naszych agen­tów, w naszym Call Cen­ter (z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych 0 801 703 703*, z tele­fo­nów komór­ko­wych (+48) 22 19572**) oraz na stro­nie www.lot.com.

- Podróż z wła­snym wóz­kiem inwalidzkim

Jeże­li pla­nu­ją Pań­stwo podróż z wła­snym wóz­kiem inwa­lidz­kim lub innym sprzę­tem uła­twia­ją­cym poru­sza­nie się, pro­si­my o poin­for­mo­wa­nie nas o tym w trak­cie pro­ce­su rezer­wa­cji i zaku­pu bile­tu lub w dowol­nym momen­cie po nim. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my, by infor­ma­cję o zamia­rze podró­żo­wa­nia z wła­snym sprzę­tem uła­twia­ją­cym poru­sza­nie się zgło­sić do nas nie póź­niej niż 48 godzin przed wylo­tem. Infor­ma­cja ta jest nam potrzeb­na, aby zapew­nić Pań­stwu mak­sy­mal­ny kom­fort pod­czas odpra­wy i samej podróży.

Pod­czas odpra­wy Pań­stwa pry­wat­ne wóz­ki inwa­lidz­kie zosta­ną prze­ka­za­ne per­so­ne­lo­wi lot­ni­ska, w celu umiesz­cze­nia w luku baga­żo­wym samo­lo­tu. Dostar­czy­my je Pań­stwu z powro­tem na lot­ni­sku doce­lo­wym przy wyj­ściu z samo­lo­tu. Jed­no­cze­śnie nasz per­so­nel naziem­ny zapew­ni Pań­stwu pomoc w poru­sza­niu się ze sta­no­wi­ska odpra­wy do samo­lo­tu, oraz z samo­lo­tu do stre­fy odbio­ru baga­żu po zakoń­cze­niu lotu, przy uży­ciu inne­go wóz­ka inwalidzkiego.

Dla Pań­stwa wygo­dy pro­si­my, aby dostar­czy­li nam Pań­stwo infor­ma­cję o roz­mia­rze i wadze wóz­ka inwa­lidz­kie­go. Umoż­li­wi to zapew­nie­nie odpo­wied­niej prze­strze­ni w celu prze­wo­zu wóz­ka w luku baga­żo­wym samolotu.

Zapew­nia­my Pań­stwu moż­li­wość bez­płat­ne­go prze­wo­zu mak­sy­mal­nie dwóch urzą­dzeń uła­twia­ją­cych poru­sza­nie się.

Jeże­li posia­da­ją Pań­stwo wózek inwa­lidz­ki o napę­dzie elek­trycz­nym, może zajść koniecz­ność dodat­ko­we­go zabez­pie­cze­nia go przed trans­por­tem w luku baga­żo­wym samo­lo­tu. W takim przy­pad­ku pro­si­my o kon­takt z naszy­mi służ­ba­mi na lot­ni­sku w celu uzy­ska­nia bliż­szych informacji.

Na pokła­dzie samolotu

Wszyst­kie nasze samo­lo­ty są przy­sto­so­wa­ne do potrzeb pasa­że­rów z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią rucho­wą. Dokła­da­my wszel­kich sta­rań, aby pod­czas podró­ży lot­ni­czej zapew­nić Pań­stwu mak­sy­mal­ny kom­fort. Nasz per­so­nel pokła­do­wy jest zawsze do Pań­stwa dys­po­zy­cji i słu­ży nie­zbęd­ną pomocą.

We wszyst­kich lotach dale­ko­dy­stan­so­wych (rej­sy do/z USA i Kana­dy, na pokła­dach samo­lo­tów Boeing 767) zapew­nia­my pokła­do­we wóz­ki inwa­lidz­kie, słu­żą­ce do poru­sza­nia się po kabi­nie samo­lo­tu pod­czas rejsu.

We wszyst­kich naszych samo­lo­tach część fote­li posia­da pod­no­szo­ne pod­ło­kiet­ni­ki uła­twia­ją­ce poru­sza­nie się. Zapew­ni­my, aby te fote­le były dla Pań­stwa dostęp­ne pod­czas rejsu.

We wszyst­kich naszych samo­lo­tach część toa­let jest wypo­sa­żo­na w spe­cjal­ne porę­cze, uła­twia­ją­ce korzy­sta­nie z nich Pasa­że­rom z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią ruchową.

Jeże­li potrze­bu­ją Pań­stwo pomo­cy, by samo­dziel­nie prze­siąść się z fote­la na wózek inwa­lidz­ki, a nie podró­żu­ją Pań­stwo z oso­bą towa­rzy­szą­cą infor­mu­je­my, że per­so­nel pokła­do­wy może udzie­lić Pań­stwu asy­sty w dro­dze do i z toa­le­ty, nie jest jed­nak upraw­nio­ny do pod­no­sze­nia i prze­no­sze­nia pasa­że­rów z fote­la na wózek ani pomo­cy w toaletach.

Jeże­li podró­żu­ją Pań­stwo z oso­bą towa­rzy­szą­cą, zapew­ni­my, że oso­ba ta zaj­mie fotel obok Pań­stwa. Pro­si­my o zgło­sze­nie nam fak­tu podró­ży z oso­bą towa­rzy­szą­cą na eta­pie doko­ny­wa­nia rezer­wa­cji biletu.

Asy­sta dla pasa­że­rów z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią wzrokową

Na lot­ni­skach

Jeże­li mają Pań­stwo pro­blem ze wzro­kiem lub są nie­wi­do­mi, pro­si­my powia­do­mić nas o tym pod­czas doko­ny­wa­nia rezer­wa­cji i zaku­pu bile­tu lub w dowol­nym momen­cie po doko­na­niu rezer­wa­cji i zaku­pu. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my, by tę infor­ma­cję zgło­sić do nas nie póź­niej niż 48 godzin przed wylo­tem. Umoż­li­wi to nam zapew­nie­nie Pań­stwu naj­wyż­szej jako­ści opieki.

Zgło­sze­nia potrze­by asy­sty mogą Pań­stwo doko­nać w naszych biu­rach sprze­da­ży, w biu­rach naszych agen­tów, w naszym Call Cen­ter (z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych 0 801 703 703*, z tele­fo­nów komór­ko­wych (+48) 22 19572**).

Nasz per­so­nel naziem­ny zapew­ni Pań­stwu asy­stę pod­czas pro­ce­su odpra­wy bile­to­wo-baga­żo­wej i będzie towa­rzy­szyć w dro­dze do samo­lo­tu ze sta­no­wi­ska odpra­wy oraz z samo­lo­tu do hali przy­lo­tów po odbio­rze baga­żu na lot­ni­sku docelowym.

Na pokła­dzie samolotu

Nasz per­so­nel pokła­do­wy jest zawsze do Pań­stwa dys­po­zy­cji i słu­ży nie­zbęd­ną pomocą.

Jeże­li podró­żu­ją Pań­stwo z oso­bą towa­rzy­szą­cą, zapew­ni­my, że oso­ba ta zaj­mie fotel obok Pań­stwa. Pro­si­my o zgło­sze­nie nam fak­tu podró­ży z oso­bą towa­rzy­szą­cą na eta­pie doko­ny­wa­nia rezer­wa­cji biletu.

Asy­sta dla pasa­że­rów z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią mowy i słuchu

Jeże­li mają Pań­stwo pro­blem z mową lub słu­chem, pro­si­my powia­do­mić nas o tym pod­czas doko­ny­wa­nia rezer­wa­cji i zaku­pu bile­tu lub w dowol­nym momen­cie po doko­na­niu rezer­wa­cji i zaku­pu. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my, by tę infor­ma­cję zgło­sić do nas nie póź­niej niż 48 godzin przed wylo­tem. Umoż­li­wi to nam zapew­nie­nie Pań­stwu naj­wyż­szej jako­ści opieki.

Zgło­sze­nia potrze­by asy­sty mogą Pań­stwo doko­nać w naszych biu­rach sprze­da­ży LOT, w biu­rach naszych agen­tów, w naszym Call Cen­ter (z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych 0 801 703 703*, z tele­fo­nów komór­ko­wych (+48) 22 19572**) oraz na stro­nie www.lot.com. Pasa­że­rom z ogra­ni­czo­ną zdol­no­ścią mowy i słu­chu zapew­nia­my indy­wi­du­al­ny instruk­taż bez­pie­czeń­stwa na pokła­dach samo­lo­tów. Jeże­li podró­żu­ją Pań­stwo z oso­bą towa­rzy­szą­cą, zapew­ni­my, że oso­ba ta zaj­mie fotel obok Pań­stwa. Pro­si­my o zgło­sze­nie nam fak­tu podró­ży z oso­bą towa­rzy­szą­cą na eta­pie doko­ny­wa­nia rezer­wa­cji biletu.

Dodat­ko­wo nasz per­so­nel pokła­do­wy jest zawsze do Pań­stwa dys­po­zy­cji i słu­ży nie­zbęd­ną pomocą.

Asy­sta dla pasa­że­rów podró­żu­ją­cych z psem przewodnikiem

Jeże­li podró­żu­ją Pań­stwo z psem prze­wod­ni­kiem, pro­si­my powia­do­mić nas o tym pod­czas doko­ny­wa­nia rezer­wa­cji i zaku­pu bile­tu lub w dowol­nym momen­cie po doko­na­niu rezer­wa­cji i zaku­pu. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my, by tę infor­ma­cję zgło­sić do nas nie póź­niej niż 48 godzin przed wylo­tem. Umoż­li­wi to nam zapew­nie­nie Pań­stwu naj­wyż­szej jako­ści opieki.

Zgło­sze­nia potrze­by asy­sty mogą Pań­stwo doko­nać w naszych biu­rach sprze­da­ży LOT, w biu­rach naszych agen­tów, w naszym Call Cen­ter (z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych 0 801 703 703*, z tele­fo­nów komór­ko­wych (+48) 22 19572**) oraz na stro­nie www.lot.com. Pies prze­wod­nik podró­żu­je w kabi­nie pasa­żer­skiej samo­lo­tów PLL LOT bez dodat­ko­wych opłat.

Asy­sta dodatkowa

Jeże­li oprócz asy­sty opi­sa­nej powy­żej wyma­ga­ją Pań­stwo innej for­my pomo­cy pod­czas podró­ży samo­lo­ta­mi PLL LOT, pro­si­my o kon­takt z naszy­mi biu­ra­mi sprze­da­ży lub Call Cen­ter (z tele­fo­nów sta­cjo­nar­nych 0 801 703 703*, z tele­fo­nów komór­ko­wych (+48) 22 19572**). Zawsze dokła­da­my sta­rań, aby wyjść naprze­ciw Pań­stwa potrze­bom i ocze­ki­wa­niom. Dodat­ko­we for­my asy­sty mogą być płat­ne. W celu uzy­ska­nia dodat­ko­wych infor­ma­cji pro­si­my o kon­takt z naszy­mi biu­ra­mi sprze­da­ży lub Call Center.

Restryk­cje

Pol­skie Linie Lot­ni­cze LOT S.A. ofe­ru­ją sze­ro­ki zakres usług i asy­sty dla nie­peł­no­spraw­nych Klien­tów. Jeże­li podró­żu­ją Pań­stwo rej­sem obsłu­gi­wa­nym przez jed­ną z naszych linii part­ner­skich, mogą wystą­pić restryk­cje w sto­sun­ku do zakre­su usług ofe­ro­wa­nych przez LOT. Zale­ca­my kon­takt z naszy­mi biu­ra­mi sprze­da­ży i Call Cen­ter w celu upew­nie­nia się co do zakre­su usług i udo­god­nień ofe­ro­wa­nych przez naszych partnerów.