Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Krze­seł­ka krzy­wo­li­nio­we Otolift

Wie­le osób miesz­ka­ją­cych w dom­kach jed­no­ro­dzin­nych uwa­ża, że ma na tyle nie­ty­po­we scho­dy, że nie ma moż­li­wo­ści zamon­to­wa­nia na nich krze­seł­ka scho­do­we­go. Nic bar­dziej myl­ne­go. Nie ma nie­ty­po­wych scho­dów, albo ina­czej – wszyst­kie są trak­to­wa­ne jako nie­ty­po­we, bo krze­seł­ka krzy­wo­li­nio­we są pro­jek­to­wa­ne każ­do­ra­zo­wo pod kon­kret­ne scho­dy. Naj­pierw robi się bar­dzo dokład­ne pomia­ry, mie­rzy się je z każ­dej stro­ny, potem robi się do nich pro­jekt. Po spraw­dze­niu czy pro­jekt pasu­je do rze­czy­wi­sto­ści, jest pro­du­ko­wa­na szy­na, wypro­fi­lo­wa­na dokład­nie wg projektu.

A jak nie ma miej­sca przed scho­da­mi na zapar­ko­wa­nie krze­seł­ka, to moż­na zamó­wić opcję z zakrę­tem. Oprócz opcji typo­wo tech­nicz­nych (stro­na mon­ta­żu, mon­taż do ścia­ny lub do scho­dów, par­ko­wa­nie z zakrę­tem, skła­da­na szy­na itp.) moż­na tak­że wybie­rać spo­śród wie­lu kolo­rów tapi­cer­ki oraz szy­ny. Dzię­ki temu moż­na krze­seł­ko scho­do­we ide­al­nie dopa­so­wać do wystro­ju wnę­trza. W sytu­acji, gdy nie ma zbyt dużo miej­sca na koń­cu toru, moż­na zamon­to­wać skła­da­ną szynę.