Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Unia Euro­pej­ska z myślą o niepełnosprawnych

Jak infor­mo­wa­li­śmy Pań­stwa Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od trzech lat reali­zu­je zada­nie mają­ce na celu pomoc w iden­ty­fi­ka­cji osób nie­peł­no­spraw­nych szcze­gól­nie zagra­ni­cą. Temu słu­żą wyda­wa­ne legi­ty­ma­cje oso­by nie­peł­no­spraw­nej. Legi­ty­ma­cja ta ma for­mę pla­sti­ko­wej kar­ty płat­ni­czej i oprócz ele­men­tów iden­ty­fi­ku­ją­cych w języ­ku pol­skim wraz ze zdję­ciem zawie­ra apel w pię­ciu języ­kach o pomoc posia­da­czo­wi tej kar­ty w np. kry­zy­so­wej sytu­acji. Poży­tek z jej wyko­rzy­sty­wa­nia jest nie­oce­nio­ny o czym piszą do nas licz­ni jej posia­da­cze. Legi­ty­ma­cja jest w zasa­dzie infor­ma­cją, że rzecz doty­czy oso­by nie­peł­no­spraw­nej, bowiem nie zawsze nie­peł­no­spraw­ność jest widocz­na. Swo­im pomy­słem zain­te­re­so­wa­li­śmy Wice­prze­wod­ni­czą­cą Komi­sji Unii Euro­pej­skiej Panią Vivia­ne Reding, któ­ra przez swe­go przed­sta­wi­cie­la odnio­sła się do naszej ini­cja­ty­wy. Poni­żej zamiesz­cza­my frag­men­ty listu skie­ro­wa­ne­go do KSON prze Pana Joha­na Ten Geu­zen­da­ma Kie­row­ni­ka Dzia­łu w Dyrek­cji Gene­ral­nej ds. Spra­wie­dli­wo­ści Komi­sji Unii Europejskiej:

„Chciał­bym też poin­for­mo­wać, że Aka­de­mic­ka Sieć Eks­per­tów ds. Nie­peł­no­spraw­no­ści w UE (ANED) opra­co­wa­ła stu­dium poświę­co­ne zasił­kom i świad­cze­niom z tytu­łu nie­peł­no­spraw­no­ści w kra­jach euro­pej­skich („Disa­bi­li­ty Bene­fis and Enti­tle­ments in Euro­pe­an Coun­tries”), któ­re­mu towa­rzy­szy baza danych zawie­ra­ją­ca przy­kła­dy opa­trzo­ne uwa­ga­mi. Stu­dium to sta­no­wi część wyka­zu dzia­łań na lata 2010–2015, załą­czo­ne­go do euro­pej­skiej stra­te­gii na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. W opar­ciu o wyni­ki tego bada­nia Komi­sja zachę­ca do wymia­ny infor­ma­cji oraz wza­jem­ne­go ucze­nia się wśród państw człon­kow­skich, w szcze­gól­no­ści na forum Gru­py Wyso­kie­go Szcze­bla ds. Nie­peł­no­spraw­no­ści, ostat­nio w dniach 24 i 25 kwiet­nia 2013 r. Opra­co­wa­nie wza­jem­nie uzna­wa­nej kar­ty inwa­lidz­kiej UE jest rów­nież jed­nym z dzia­łań przed­sta­wio­nych przez Komi­sję w jej spra­woz­da­niu na temat oby­wa­tel­stwa UE z 2013 r. Wzra­sta­ją­ce zain­te­re­so­wa­nie państw człon­kow­skich UE umoż­li­wi­ło Komi­sji powo­ła­nie gru­py robo­czej ds. tego pro­jek­tu, w ramach któ­rej przed­sta­wi­cie­le zain­te­re­so­wa­nych państw człon­kow­skich oraz spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go zaj­mu­ją się prak­tycz­ny­mi zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z wyda­wa­niem mode­lo­wej euro­pej­skiej kar­ty inwa­lidz­kiej oraz zarzą­dza­niem tą kar­tą. Pra­ce gru­py są jesz­cze na wcze­snym eta­pie zaawan­so­wa­nia, ale ocze­ku­je się, że opra­co­wa­na przez nią kar­ta będzie naj­praw­do­po­dob­niej umoż­li­wia­ła przy­zna­wa­nie świad­czeń w dzie­dzi­nie kul­tu­ry, rekre­acji, spor­tu, trans­por­tu i turystyki.”

Pozo­sta­je­my nadal w kon­tak­cie z Panią Wice­prze­wod­ni­czą­cą Komi­sji UE, a tak­że z Euro­par­la­men­ta­rzy­stą Panem Pio­trem Bory­sem, z któ­rym pra­gnie­my zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie w tych spra­wach we wrze­śniu br.