Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PIĘK­NI PRZEZ SZTUKĘ

Festi­wal Twór­czo­ści Arty­stów Nie­peł­no­spraw­nych – PIĘK­NI PRZEZ SZTU­KĘ zro­dził się w roku 2012 z potrze­by zapre­zen­to­wa­nia szer­szej publicz­no­ści tak wspa­nia­łych arty­stów jak Kaja Kosow­ska – pia­nist­ka (obec­nie dok­to­rant­ka na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach), Ewa Czar­dy­bon (absol­went­ka tej samej uczel­ni) czy Krzysz­tof Wyglą­dacz – pia­ni­sta (stu­dent w/w uczel­ni). Rów­nież Anna Ros­sa – kom­po­zy­tor­ka i woka­list­ka oraz zespół fol­ko­wy “Zapło­ty” z udzia­łem fle­cist­ki Ewy Czar­dy­bon pod­bi­li ser­ca publicz­no­ści wyka­zu­jąc się wiel­kim kunsz­tem arty­stycz­nym i pomy­sło­wo­ścią wyko­na­nia utworów.

Jed­no­cze­śnie w ramach Festi­wa­lu PIĘK­NI PRZEZ SZTU­KĘ, któ­ry odbył się w grud­niu 2012 roku, nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci i mło­dzież mie­li moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w warsz­ta­tach inte­gra­cyj­no- arty­stycz­nych prze­pro­wa­dzo­nych w trzech kate­go­riach: pla­sty­ka, muzy­ka, taniec. Dzię­ki orga­ni­za­to­ro­wi pierw­szej edy­cji Festi­wa­lu – Towa­rzy­stwu Przy­ja­ciół Ron­da Sztu­ki w Kato­wi­cach oraz hoj­no­ści Wydzia­łu Kul­tu­ry Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Ślą­skie­go uczest­ni­cy i goście Festi­wa­lu mogli się cie­szyć sztu­ką w wie­lu odsłonach.

War­to wspo­mnieć, że ini­cja­to­rem powyż­sze­go przed­się­wzię­cia arty­stycz­no – inte­gra­cyj­ne­go był Pan poseł Marek Plu­ra przy moim skrom­nym udzia­le jako ani­ma­tor­ki kul­tu­ry na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. Dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Pana Posła powsta­ła też pięk­na pły­ta z nagra­nia­mi utwo­rów Karo­la Szy­ma­now­skie­go i Clau­de Debus­sy­’go w bra­wu­ro­wym wyko­na­niu wspo­mnia­nej pia­nist­ki Kai Kos­sow­skiej. Utwo­ry te zapre­zen­to­wa­ne na kon­cer­cie galo­wym, któ­ry odbył się w nowo­cze­snej sali kon­cer­to­wej “Sym­fo­nia” w Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach wzbu­dzi­ły gorą­cy aplauz publicz­no­ści podob­nie jak wystę­py pozo­sta­łych artystów.

FESTI­WAL PIĘK­NI PRZEZ SZTU­KĘ jest jedy­nym w Pol­sce, któ­ry pro­mu­je arty­stów pro­fe­sjo­nal­nych z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Twór­com Festi­wa­lu bar­dzo zale­ży na peł­niej­szej inte­gra­cji tak artystyczne,j jak i z odbior­ca­mi sztu­ki w całym spo­łe­czeń­stwie. Naszą misją jest rów­nież roz­bu­dza­nie w mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej pasji arty­stycz­nych i uka­za­nia im pięk­na sztu­ki, jak się oka­zu­je dostęp­nej dla wszystkich.

W mia­rę moż­li­wo­ści finan­so­wych i orga­ni­za­cyj­nych będzie­my sta­ra­li się wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem FAON z Kato­wic kon­ty­nu­ować zaini­cjo­wa­ny w ubie­głym roku Festi­wal PIĘK­NI PRZEZ SZTU­KĘ, zarów­no w naszym regio­nie jak i w przy­szło­ści w innych czę­ściach Pol­ski. Ser­decz­nie zapra­sza­my do zain­te­re­so­wa­nia się naszy­mi przed­się­wzię­cia­mi arty­stycz­ny­mi. Szcze­gó­ły uka­żą się wkrót­ce na stro­nie inter­ne­to­wej Festiwalu.

Dona Dowoj­no