Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NIE ŻEGNA­MY SIĘ…

Dosta­je­cie do rąk ostat­ni w tym roku numer nasze­go pisma. Mamy nadzie­ję, że za kil­ka mie­się­cy spo­tka­my się ponow­nie, ale decy­zja w tej spra­wie nale­ży do PFRON‑u, któ­ry finan­su­je wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu NTiT. Nie żegna­my się jed­nak, bo prze­cież moż­na nas czy­tać w wyda­niu elek­tro­nicz­nym na stro­nie KSON‑u, od pew­ne­go cza­su jeste­śmy tak­że obec­ni na Face­bo­oku – oka­zji do kon­tak­tów i wymia­ny infor­ma­cji na pew­no więc nie zabrak­nie. Przy­po­mnieć chy­ba nale­ży, że w roku 2013 współ­two­rzy­li z nami Biu­le­tyn nasi Part­ne­rzy z Gdań­ska i Gli­wic – mamy nadzie­ję, że w kolej­nym roku skład naszej redak­cji roz­sze­rzy się o kolej­ne regio­ny kra­ju przy jed­no­cze­snym zwięk­sze­niu obję­to­ści i nakła­du pisma. Mamy dowo­dy, że czy­ta­cie nas uważ­nie i z zain­te­re­so­wa­niem – dzię­ku­je­my i posta­ra­my się zro­bić wszyst­ko, żeby na Waszą uwa­gę i zain­te­re­so­wa­nie zasłu­gi­wać nadal.

WASZ REDAK­TOR