Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

INTE­GRA­CJA W „ATRIUM”

W Spół­dziel­czym Domu Kul­tu­ry „Atrium” w Legni­cy po raz ósmy odbył się Regio­nal­ny Prze­gląd Ani­ma­cji Teatral­nych. Z myślą o naby­wa­niu umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, został wybra­ny temat tego­rocz­ne­go prze­glą­du „Nie ma barier mie­dzy nami ”.Dowo­dem oba­la­nia tych barier sta­ła się fre­kwen­cja uczest­ni­ków VIII Prze­glą­du oraz ich sto­su­nek do sie­bie nawza­jem. Dało zauwa­żyć się jak mali akto­rzy wymie­nia­ją się kom­ple­men­ta­mi pod wzglę­dem wystę­pów innych grup, jak nawza­jem o sie­bie dba­ją , jak ze sobą współ­dzia­ła­ją. Atmos­fe­ra prze­glą­du zaświad­czy­ła wyraź­nie, że wię­cej nas łączy niż dzie­li. Mot­ta prze­wod­nie spek­ta­kli utwier­dza­ły w prze­ko­na­niu, że idea inte­gra­cji żyje w ser­cach dzie­ci, nauczy­cie­li, rodzi­ców i organizatorów.Miłością do teatru oraz idei inte­gra­cji uczniów peł­no­spraw­nych z nie­peł­no­spraw­ny­mi koor­dy­na­to­rzy prze­ko­na­li do podob­nych dzia­łań wie­lu ludzi dobrej woli.