Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DOL­NO­ŚLĄ­SKIE TAR­GI ORGA­NI­ZA­CJI POZARZĄDOWYCH

26 maja wokół Per­go­li przy wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia zapre­zen­to­wa­ło się się kil­ka­dzie­siąt pod­mio­tów (NGO) z tere­nu całe­go woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, oprócz sto­isk wysta­wien­ni­czych, zor­ga­ni­zo­wa­ły dla odwie­dza­ją­cych wie­le wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych oraz nie­spo­dzia­nek: kon­kur­sy, warsz­ta­ty, poka­zy, hap­pe­nin­gi etc. Tar­gi były świet­ną oka­zją, aby poznać czym zaj­mu­ją się dol­no­ślą­skie NGO, jak rów­nież do nawią­za­nia z nimi szer­szej współ­pra­cy. W ramach Tar­gów odby­ły się się spo­tka­nia i pane­le dys­ku­syj­ne doty­czą­ce dobrych prak­tyk w NGO, współ­pra­cy peł­no­moc­ni­ków NGO, CSR — Biz­ne­su Odpo­wie­dzial­ne­go Spo­łecz­nie, roli dol­no­ślą­skich Rad Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go w kształ­to­wa­niu dia­lo­gu oby­wa­tel­skie­go. Część dys­ku­syj­na zakoń­czy­ła się sesją wspól­ną pt. “NGO XXI w — uzu­peł­nie­nie, mar­gi­nes czy syner­gia w działaniu?!”.

W tar­gach brał udział tak­że Sej­mik. Na naszym sto­isku wysta­wien­ni­czym pre­zen­to­wa­li­śmy dzia­łal­ność Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia: odwie­dza­ją­cy mogli uzy­skać pora­dy doty­czą­ce pro­ble­ma­ty­ki nie­peł­no­spraw­no­ści oraz zapo­znać się z ofer­tą tury­stycz­ną regio­nu jele­nio­gór­skie­go (w tym m.in. pokaz fil­mów o tury­sty­ce bez­ba­rie­ro­wej). Tar­gi były dla nas tak­że oka­zją do pozna­nia „dobrych prak­tyk” i nawią­za­nia współ­pra­cy z inny­mi orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi oraz insty­tu­cja­mi spo­łecz­nie przyjaznymi.

SZM