Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DO CZE­GO MA PRA­WO UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY

• każ­de dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma pra­wo do nauki
art. 70 Kon­sty­tu­cji RP i art. 1 pkt 1 Usta­wy o sys­te­mie oświa­ty z 7 wrze­śnia 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź­niej­szy­mi zmianami)

• każ­de dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma pra­wo do pobie­ra­nia nauki we wszyst­kich typach szkół, zgod­nie z indy­wi­du­al­ny­mi pre­dys­po­zy­cja­mi, potrze­ba­mi roz­wo­jo­wy­mi oraz edu­ka­cyj­ny­mi
art.1 pkt 5 Usta­wy o sys­te­mie oświa­ty z 7 wrze­śnia 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź­niej­szy­mi zmianami)

• Na pod­sta­wie art. 17 par 3a. (39) gmi­na ma obo­wią­zek:

1) zapew­nić uczniom z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­rych kształ­ce­nie i wycho­wa­nie odby­wa się na pod­sta­wie art. 71b, bez­płat­ne­go trans­por­tu i opie­ki w cza­sie prze­wo­zu do naj­bliż­szej szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum, a uczniom z nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym — tak­że do naj­bliż­szej szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej, nie dłu­żej jed­nak niż do ukoń­cze­nia 21. roku życia,

2) zapew­nić dzie­ciom i mło­dzie­ży, o któ­rych mowa w art. 16 ust. 7, a tak­że dzie­ciom i mło­dzie­ży z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym ze sprzę­żo­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, bez­płat­ne­go trans­por­tu i opie­ki w cza­sie prze­wo­zu do ośrod­ka umoż­li­wia­ją­ce­go tym dzie­ciom i mło­dzie­ży reali­za­cję obo­wiąz­ku szkol­ne­go i obo­wiąz­ku nauki, nie dłu­żej jed­nak niż do ukoń­cze­nia 25. roku życia,

3) zwro­tu kosz­tów prze­jaz­du ucznia, o któ­rym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opie­ku­na do szko­ły lub ośrod­ka, wymie­nio­nych w pkt 1 i 2, na zasa­dach okre­ślo­nych w umo­wie zawar­tej mię­dzy wój­tem, bur­mi­strzem, pre­zy­den­tem mia­sta i rodzi­ca­mi, opie­ku­na­mi lub opie­ku­na­mi praw­ny­mi ucznia, jeże­li dowo­że­nie i opie­kę zapew­nia­ją rodzi­ce, opie­ku­no­wie lub opie­ku­no­wie prawni.

• do dosto­so­wa­nia tre­ści, metod i orga­ni­za­cji naucza­nia do moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­nych ucznia
art. 1 pkt 4 Usta­wy o sys­te­mie oświa­ty z 7 wrze­śnia 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź­niej­szy­mi zmianami)

• każ­de dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma pra­wo do korzy­sta­nia z opie­ki i pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej oraz ze spe­cjal­nych form pra­cy dydak­tycz­nej
art. 1 pkt 4 i 5a Usta­wy o sys­te­mie oświa­ty z 7 wrze­śnia 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi) i Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 7 stycz­nia 2003 r. w spra­wie zasad udzie­la­nia i orga­ni­za­cji pomo­cy psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nej w publicz­nych przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach (DzU nr 11, poz. 114)

• każ­de dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma pra­wo do uzy­ska­nia opi­nii bądź orze­cze­nia w spra­wach dosto­so­wa­nia wyma­gań edu­ka­cyj­nych do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb psy­cho­fi­zycz­nych, zwol­nie­nia — w przy­pad­ku wady słu­chu lub z głę­bo­kiej dys­lek­sji roz­wo­jo­wej — z nauki dru­gie­go języ­ka obce­go, dosto­so­wa­nia for­my i warun­ków przy­stę­po­wa­nia do spraw­dzia­nu bądź odpo­wied­nie­go egza­mi­nu
Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 11 grud­nia 2002 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych zasad dzia­ła­nia publicz­nych porad­ni psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­nych, w tym publicz­nych porad­ni spe­cja­li­stycz­nych (DzU z 2003 r. nr 5, poz.46)

• każ­de dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma pra­wo do dosto­so­wa­nia wyma­gań edu­ka­cyj­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb, w momen­cie kie­dy porad­nia psy­cho­lo­gicz­no-peda­go­gicz­na lub inna porad­nia spe­cja­li­stycz­na stwier­dza u nie­go spe­cy­ficz­ne trud­no­ści w ucze­niu się, unie­moż­li­wia­ją­ce spro­sta­nie tym wyma­ga­niom
art.1 pkt 4 Usta­wy o sys­te­mie oświa­ty z 7 wrze­śnia 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi) i par.6 pkt 1, 2 i 3 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 7 wrze­śnia 2004 r. w spra­wie warun­ków i spo­so­bu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nów i spraw­dzia­nów w szko­łach publicz­nych (Dz. U. nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)

• każ­de dziec­ko z nie­peł­no­spraw­no­ścią ma pra­wo do przy­stą­pie­nia do spraw­dzia­nu, egza­mi­nu gim­na­zjal­ne­go, egza­mi­nu matu­ral­ne­go bądź egza­mi­nu potwier­dza­ją­ce­go kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we w warun­kach i for­mie dosto­so­wa­nych do indy­wi­du­al­nych potrzeb psy­cho­fi­zycz­nych
par. 34, 55, 105 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 7 wrze­śnia 2004 r. w spra­wie warun­ków i spo­so­bu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nów i spraw­dzia­nów w szko­łach publicz­nych (Dz. U. nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)

• do dosto­so­wa­nych wyma­gań egza­mi­na­cyj­nych — stan­dar­dów wyma­gań egza­mi­na­cyj­nych: dla uczniów nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych, nie­sły­szą­cych i sła­bo­sły­szą­cych — w przy­pad­ku spraw­dzia­nu w szó­stej kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej i egza­mi­nu gimnazjalnego

dla osób nie­sły­szą­cych z języ­ka pol­skie­go, języ­ków obcych nowo­żyt­nych (języ­ka angiel­skie­go i języ­ka nie­miec­kie­go), histo­rii i wie­dzy o spo­łe­czeń­stwie — w przy­pad­ku egza­mi­nu matu­ral­ne­go
roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 10 sierp­nia 2001 r. w spra­wie stan­dar­dów wyma­gań będą­cych pod­sta­wą prze­pro­wa­dza­nia spraw­dzia­nów i egza­mi­nów (DzU nr 92, poz.1020 z późn. zm.)

• do zwol­nie­nia z nauki dru­gie­go języ­ka obce­go, w przy­pad­ku kie­dy cier­pi na wadę słu­chu
Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z dnia 7 wrze­śnia 2004 r. w spra­wie warun­ków i spo­so­bu oce­nia­nia, kla­sy­fi­ko­wa­nia i pro­mo­wa­nia uczniów i słu­cha­czy oraz prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nów i spraw­dzia­nów w szko­łach publicz­nych (Dz. U. nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)

• do wydłu­że­nia każ­de­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go przy­naj­mniej o jeden rok
roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 21 lute­go 2002 r. w spra­wie ramo­wych pla­nów naucza­nia w szko­łach publicz­nych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

Auto­rzy: Hali­na Sit­ko, Kata­rzy­na Kole­tyń­ska, Cen­tral­na Komi­sja Egzaminacyjna