Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

CEN­TRUM INFOR­MA­CJI I WSPAR­CIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W lutym br. roz­po­czę­li­śmy reali­za­cję kolej­ne­go zada­nia publicznego.

„Utwo­rze­nie i dzia­łal­ność Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych” to zada­nie mają­ce na celu kom­plek­so­wą pomoc edu­ka­cyj­ną, infor­ma­cyj­ną i porad­ni­czą. Adre­sa­ta­mi są przede wszyst­kim oso­by nie­peł­no­spraw­ne, ale po pomoc do Cen­trum mogą zgła­szać się tak­że inne oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­ble­ma­ty­ką nie­peł­no­spraw­no­ści tj. rodzi­ce, opie­ku­no­wie, pra­co­daw­cy, pra­cow­ni­cy insty­tu­cji pomo­co­wych czy orga­ni­za­cji pozarządowych.

W Cen­trum udzie­la­my: porad praw­ni­czych, psy­cho­lo­gicz­nych, z zakre­su pośred­nic­twa pra­cy (dys­po­nu­je­my bazą ofert pra­cy), porad Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Inte­re­sów Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz media­to­ra sądo­we­go. Pora­dy udzie­la­ne są w sie­dzi­bie Sej­mi­ku, a tak­że dro­gą tele­fo­nicz­ną ( m.in. za pomo­cą bez­płat­nej Info­li­nii 800 700 025), mailo­wą i za pomo­cą komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych. W celu dotar­cia do jak naj­więk­szej gru­py odbior­ców zosta­ły utwo­rzo­ne mobil­ne Punk­ty Infor­ma­cji w woje­wódz­twie ślą­skim tj. w Cie­szy­nie, Wiśle, Isteb­nej, Zebrzy­do­wi­cach i Sko­czo­wie oraz w powie­cie jele­nio­gór­skim w: Kar­pa­czu, Szklar­skiej Porę­bie i Pod­gó­rzy­nie. Cen­trum czyn­ne jest od godzi­ny 9.00 do 16.00 w dni robo­cze, a — z myślą o oso­bach pra­cu­ją­cych, któ­re nie mogą dotrzeć do Cen­trum w tygo­dniu — pla­no­wa­ne też są dyżu­ry dorad­ców w sobo­ty. Wię­cej bie­żą­cych infor­ma­cji o pra­cy Cen­trum znaj­dzie­cie Pań­stwo na stro­nie www.kson.pl

Zada­nie współ­fi­nan­so­wa­ne jest ze środ­ków PFRON w ramach IX kon­kur­su ofert.

MONI­KA ŻAK