Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

40 JAR­MARK STA­RO­CI I OSOBLIWOŚCI

JELE­NIA GÓRA 28–29 WRZE­ŚNIA 2013

      Jar­mark Sta­ro­ci i Oso­bli­wo­ści orga­ni­zo­wa­ny w Jele­niej Górze od 1973 roku, jest jed­ną z naj­więk­szych tego typu imprez w Pol­sce, na któ­rą ścią­ga­ją kolek­cjo­ne­rzy z całej Euro­py. Każ­de­go roku ostat­nia sobo­ta i nie­dzie­la wrze­śnia ozna­cza­ją dla jele­nio­gór­skie­go Pla­cu Ratu­szo­we­go i przy­le­głych uli­czek Sta­re­go Mia­sta zjazd zbie­ra­czy i miło­śni­ków anty­ków oraz tłu­my zwie­dza­ją­cych i kupu­ją­cych. Tych ostat­nich, ze wzglę­du na ceny, jest zde­cy­do­wa­nie mniej, ale po stro­nie akty­wów nale­ży nie­wąt­pli­wie poli­czyć war­to­ści poznaw­czo edu­ka­cyj­ne impre­zy — zwie­dza­ją­cy i poten­cjal­ni kup­cy przez dwa dni oglą­da­ją, tar­gu­ją się, kupu­ją, a tak­że uzu­peł­nia­ją lub wymie­niać swo­je zbio­ry. Moż­na tu rów­nież usły­szeć cie­ka­we histo­rie zbio­rów, bo na jar­mark przy­jeż­dża­ją praw­dzi­wi znaw­cy. Na sto­iskach moż­na było podzi­wiać bądź kupić sta­re zega­ry, meble, broń, cac­ka ze szkła i por­ce­la­ny, , lustra , książ­ki, tablicz­ki z cza­sów PRL‑u, dzie­ła sztu­ki, sztuć­ce, zabaw­ki i tysią­ce innych rzeczy.