Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne na temat: “AKTY­WI­ZA­CJA ZAWO­DO­WA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH I BEZROBOTNYCH”

Dnia 20 lute­go 2013 r. Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych KSON zor­ga­ni­zo­wa­ło w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 5, w Jele­niej Górze, ul. Lot­nic­twa 1 spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne w ramach Pośred­nic­twa Pracy.

Pod­czas spo­tka­nia poru­szo­ne były nastę­pu­ją­ce tematy:

  • 1. AKTU­AL­NE OFER­TY PRACY
  • 2. BAZA PRACODAWCÓW
  • 3. BAZA PRACOWNIKÓW
  • 4. OFER­TY KUR­SÓW I SZKOLEŃ
  • 5. POMOC W PISA­NIU CV ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO
  • 6. PYTA­NIA I ODPOWIEDZI

Spo­tka­nie mia­ło na celu przed­sta­wie­nie moż­li­wo­ści efek­tyw­ne­go zna­le­zie­nia pra­cy, pomo­cy przy wyszu­ki­wa­niu oraz bez­po­śred­nim skon­tak­to­wa­niu z pra­co­daw­cą. Przed­sta­wio­no dokład­nie na czym pole­ga pra­ca Punk­tu Pośred­nic­twa Pra­cy dzia­ła­ją­ce­go w KSON. Przed­sta­wio­ne zosta­ły aktu­al­ne ofer­ty pra­cy oraz moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w pro­jek­cie „Kom­pe­ten­cje — moją szan­są. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne na ryn­ku pra­cy”. Pro­jekt ma na celu zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści wej­ścia na rynek pra­cy osób niepełnosprawnych.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds